องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีะเกษ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธัญวรัตม์ ดำริห์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9661005032.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)