องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ วิธีการสำรองประวัติสนทนา LINE ป้องกันการสูญหาย  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายชยุตม์ ซื่อบุญเกียรติ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุมาลี คำมุลคร  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2822347344.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)