องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ดุษฎี เชื้อบางคู้  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7177594590.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 1.50 Based on 2 rating)