องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พรพรรณ ชลภาพ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4754099409.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 5 rating)