องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเขียนโครงการ 2560  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  
  เป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป  
  แหล่งความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ดวงมณี พิมพานนท์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5661501349.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)