องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม และติดตาม การประเมินผลและการบริหารค่าใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง  
  เป้าหมาย 1. เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงแนวทาง ปัจจัย และองค์ประกอบต่างในการวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมส  
  แหล่งความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายทรงสรรค์ อุนะพำนัก  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วงค์จันทร์ อินธิราช  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6547579968.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)