องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  
  เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานสหกรณ์ และปรับใช้ในการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยรวบรวมจากประสบการณ์การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) โสภี แก้วน้อย  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9838209567.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.80 Based on 182 rating)