องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2017  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำแผนธุรกิจของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  
  เป้าหมาย สหกรณ์มีแผนธุรกิจของสหกรณ์เอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
  แหล่งความรู้ องค์ความรู้จากบุคลากรหน่วยงานทุกระดับชั้น  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) มาดี วรสูตร  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4519911013.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.89 Based on 272 rating)