องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การชำระเงินกู้ กพส. ด้วยระบบ Barcode ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ธกส.  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  
  เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ คณะทำงานจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (KM TEAM) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0142241374.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)