องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 จังหวัดสงขลา  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  
  เป้าหมาย สหกรณ์การเกษตร  
  แหล่งความรู้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวสุมนา นาคแก้ว  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุภาวดี พิสิฐเฉลิมพงศ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0301392826.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 2.80 Based on 5 rating)