องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเขียนหนังสิอราชการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  
  เป้าหมาย ุบุคลากรของสำนักงาน  
  แหล่งความรู้ websize  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) กัญญา คำตา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5900862697.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.38 Based on 8 rating)