องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี  
  เป้าหมาย สหกรณ์ภาคการเกษตร  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธีระนาฏ ส่งช่วย  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8120570862.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.20 Based on 5 rating)