องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี  
  เป้าหมาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ธีระนาฏ ส่งช่วย  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธีระนาฏ ส่งช่วย  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4488588358.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.43 Based on 7 rating)