องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การสร้างองค์การแห่งความพึงพอใจ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  เป้าหมาย พัฒนาองค์การให้น่าอยู่  
  แหล่งความรู้ การระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จินตนา ศรีสุโคตร  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1761641031.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.73 Based on 331 rating)