องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  
  เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ คู่มือ , กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสุรีย์ จิรเจิดนภา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ปฐมพร สุทธนากร  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0058802659.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 8 rating)