องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โหรา  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายจีระวัฒน์ สุริยะ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุมาลี จันทร์ราช  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6638480354.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)