องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดการความรู้ (KM) กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองแผนงาน  
  เป้าหมาย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
  แหล่งความรู้ http://web.cpd.go.th/planning/  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สำรวย สาขาจร  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9025500883.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.00 Based on 4 rating)