องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การติดตามและประเมินผล  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองแผนงาน  
  เป้าหมาย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน  
  แหล่งความรู้ http://web.cpd.go.th/planning/  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สำรวย สาขาจร  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6353606425.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.79 Based on 75 rating)