องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ การประชุมมาตรฐาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  
  เป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ  
  แหล่งความรู้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลกรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อัมพล พรกระแส  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7091683260.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.76 Based on 29 rating)