องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2560  
  หัวข้อองค์ความรู้ แผนพฒันาสหกรณ์ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจ าปี 2560  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  
  เป้าหมาย สหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร  
  แหล่งความรู้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อัมพล พรกระแส  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8085986369.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.72 Based on 25 rating)