องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2561  
  หัวข้อองค์ความรู้ การผลิตและการตลาดหมอนยางพารา  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  
  เป้าหมาย สถาบันเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ปกาศิต สมาธิ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4448517967.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)