องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2561  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และบุคลากรของสหกรณ์  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางยุพิน อินทะญาติ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ปมินตา สมณะ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6525091046.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.73 Based on 11 rating)