องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย  
  ปี 2561  
  หัวข้อองค์ความรู้ การดำเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรล้มละลาย  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ คณะทำงานจัดทำกระบวนการจัดการความรู้ ปี 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) กันต์กนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1094117428.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 3 rating)