องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  
  เป้าหมาย เผยแพร่ความรู้  
  แหล่งความรู้ เผยแพร่ความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานจังหวัดลพบุรี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พิมพ์พจี เกียรติกุล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1656276201.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 5 rating)