องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายธนะวิทย์ ชูทอง  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุชาดา ประทุมพร  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3012131071.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.20 Based on 5 rating)