องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ การยืมเงินและส่งใช้เงินยืมราชการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุชญา อมรกล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8414132943.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.51 Based on 83 rating)