องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการตรวจการสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุชญา อมรกล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5621045733.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.36 Based on 56 rating)