องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญตามระบบจ่ายตรง(e-pension)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายนพรัตน์ ไชยอิ่นคำ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธิดารัตน์ บุพศิริ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9089632035.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 3.50 Based on 2 rating)