องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี  
  หัวข้อองค์ความรู้ “การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain การเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่ผลผลิตหลักของสหกรณ์”  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก  
  เป้าหมาย เพื่อเผยแพร่ประโยชน์ของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
  แหล่งความรู้ ผลการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) กัณวีย์ บุญญพันธุ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9071359195.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 5 rating)