องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาดอกเบี้ยค้างชำระในสหกรณ์ภาคการเกษตร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  
  เป้าหมาย สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดสมุทรปราการ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ทีมงานในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM TEAM) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธวัตร์ กุ้งทุ่ม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9873294757.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.70 Based on 27 rating)