องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ กระบวนการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กระบวนการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ชนันพร ไฉวเวียง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9617574619.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.56 Based on 18 rating)