องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โครงการฝึกอบรมและการจัดงานภายในประเทศ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ถวัลยรัฐ สุขรอด  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9763036229.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 5 rating)