องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ กระบวนการรวมกลุ่มผู้ผลิตแบบคลัสเตอร์เพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
  เป้าหมาย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์และเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการพัฒนาคลัสเตอร์เพื่อพัฒนาธุรกิจให  
  แหล่งความรู้ เอกสารและประสบการณ์จากผู้ดำเนินโครงการพัฒนาคลัสเตอร์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) มณีรัตน์ สิงหรา ณ อยุธยา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5888945847.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.98 Based on 777 rating)