องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ การส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรระดับอาเภอ ในจังหวัดปัตตานีโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อัสลีนา ระเด่นอาหมัด  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9349505218.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.92 Based on 114 rating)