องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การบริหารงานบุคคล  
  ปี 2557  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำแผลกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองการเจ้าหน้าที่  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประสิทธิ์ จันทร์เอี่ยม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4570865475.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.33 Based on 6 rating)