องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ ทะเบียนคุมผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวกิ่งกานต์ อินทร์อุไร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นิชาภา เนื้อเย็น  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0477454119.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ hentaizm  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)