องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  
  เป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และสหกรณ์ในความรับผิดชอบ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวอำไพ กล่ำทวี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วัฒนา สมัครเกษตรการ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4266097632.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)