องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเข้าเล่มประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายโกศล ช่วยไธสง  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พารีด๊ะ ดอเล๊าะ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1336138064.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)