องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ ถาม-ตอบ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน/การจัดซื้อจัดจ้าง/ค่าการศึกษาบุตร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กลุ่มตรวจสอบภายใน  
  เป้าหมาย หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ อย่างน้อย 20 หน่วยงาน  
  แหล่งความรู้ website  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มตรวจสอบภายใน  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จันจิรา บุญเรือง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2389210332.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)