องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้การเบิกจ่าย งป.ศส.12  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก  
  เป้าหมาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12  
  แหล่งความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พัสจณี สมเกื้อ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2712903182.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)