องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการบริหารหนี้ค้างชำระในสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) บัวไร ภูสีนาค  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7822788126.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.80 Based on 5 rating)