องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ การแนะนำส่งเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  
  เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้สนใจทั่วไป  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประคอง บุษบง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8127804550.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 2.67 Based on 3 rating)