องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จังหวัดชัยนาท  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวอารีวรรณ สงวนเผ่า  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ศุภวิชญ์ ฟูเต็มวงค์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4643201547.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)