องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็ง  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  เป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ ความรู้ภายในตัวบุคคล/ เอกสาร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นัยนา จุลพันธ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3581883070.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.95 Based on 354 rating)