องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  เป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น/บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์/สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ ความรู้ในตัวบุคคลากร/เอกสาร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นัยนา จุลพันธ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_8587875456.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.88 Based on 922 rating)