องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  
  เป้าหมาย บุคลากรในองค์กร  
  แหล่งความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ คณะทำงาน KM จังหวัดสระแก้ว  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สมัชญา ศิริเตชสิทธิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9626506793.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)