องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  
  เป้าหมาย บุคลากรภายในหน่วยงานทั้งฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ โครงสร้างการควบคุมภายใน การรายงาน การติดตามผล รวมถึงวิธีการวางระบบการ  
  แหล่งความรู้ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกา  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ทีมงานในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM Team) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธวัตร์ กุ้งทุ่ม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9784283818.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.79 Based on 24 rating)