องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายพิทักษ์ สุพรรณวรรษา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุวัฒน์ ภานนท์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2888107731.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.99 Based on 13379 rating)