บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล จะทำอย่างไร เมื่อโดนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีทุจริต 0 2024-05-23 11:56:23
2. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดเกี่ยวกับอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สิน ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ แนวทางการส่งเสริมการออมและการลดหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 38 2024-05-21 12:11:05
3. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 234 2024-05-20 15:59:43
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร งบการเงินกับการส่งเสริมสหกรณ์ 1 2024-05-20 09:19:02
5. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบสิทธิเรียกร้องตามคำพิพากษา 0 2024-05-17 14:09:17
6. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมค้ำประกันประจำปี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 3 2024-05-16 20:11:46
7. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 212 2024-05-15 14:17:17
8. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ 330 2024-05-09 13:08:56
9. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ 3 2024-05-08 13:08:45
10. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน ในสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม 142 2024-05-08 12:08:04
11. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1 2024-05-07 15:31:08
12. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ รูปแบบการจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ 223 2024-05-07 08:44:13
13. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 3 2024-05-04 20:18:42
14. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมค้ำประกันประจำปี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 3 2024-05-04 20:18:23
15. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2 2024-05-04 20:17:48
16. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์แบบมืออาชีพ 516 2024-05-03 17:13:20
17. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 475 2024-05-02 09:07:23
18. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนการวิเคราะห์เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 84 2024-05-01 16:26:58
19. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการจัดการข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 74 2024-04-29 17:13:34
20. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เมื่อพบเหตุไม่ปกติ (ธุรกิจการรับฝากเงิน) 1396 2024-04-29 16:50:53