ระบบองค์ความรู้กรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลองค์ความรู้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ หน่วยงาน จำนวนคนโหวต คะแนนโหวต วันที่ เปิด
1 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 6 5.00/5.00 2024-06-12 11:27:47
2 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 25 4.76/5.00 2024-06-12 10:34:49
3 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระสหกรณ์ภาคการเกษตรที่สำเร็จของจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 29 4.79/5.00 2024-06-12 05:28:29
4 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14 4.86/5.00 2024-06-12 05:04:02
5 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16 4.94/5.00 2024-06-12 05:01:18
6 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการใช้ Kahoot สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 2 5.00/5.00 2024-06-12 04:55:13
7 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 20 5.00/5.00 2024-06-12 04:20:46
8 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการและศิลปะการแก้ร่างหนังสือติอต่อราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 52 4.92/5.00 2024-06-11 09:17:51
9 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระสหกรณ์ภาคการเกษตรที่สำเร็จของจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 23 4.78/5.00 2024-06-11 08:40:39
10 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การใช้และตีความกฎหมายสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 20 4.95/5.00 2024-06-11 06:05:36
11 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 6 5.00/5.00 2024-06-04 11:00:21
12 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 5.00/5.00 2024-05-31 10:13:05
13 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การจัดทำฐานข้อมูลสำหรับแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี โดย “LINE Official Account Manager” สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 29 5.00/5.00 2024-05-30 13:50:35
14 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ระบบการควบคุมภายในสำหรับธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 61 4.89/5.00 2024-05-30 10:33:38
15 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 1 4.00/5.00 2024-05-29 11:57:42
16 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 79 4.92/5.00 2024-05-29 11:26:25
17 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ใน 4 มิติ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 51 4.37/5.00 2024-05-28 14:25:35
18 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 14 4.79/5.00 2024-05-29 14:36:52
19 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล จะทำอย่างไร เมื่อโดนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีทุจริต กองการเจ้าหน้าที่ 12 4.92/5.00 2024-05-23 11:56:23
20 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดเกี่ยวกับอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สิน ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ แนวทางการส่งเสริมการออมและการลดหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 73 4.92/5.00 2024-05-21 12:11:05
21 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 521 4.89/5.00 2024-05-20 15:59:43
22 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร งบการเงินกับการส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 78 4.95/5.00 2024-05-20 09:19:02
23 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบสิทธิเรียกร้องตามคำพิพากษา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 5.00/5.00 2024-05-17 14:09:17
24 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 360 4.91/5.00 2024-05-15 14:17:17
25 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 85 4.98/5.00 2024-05-08 13:08:45
26 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน ในสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 207 4.91/5.00 2024-05-08 12:08:04
27 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 469 4.95/5.00 2024-05-09 13:08:56
28 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 10 5.00/5.00 2024-05-07 15:31:08
29 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ รูปแบบการจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 241 4.91/5.00 2024-05-07 08:44:13
30 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์แบบมืออาชีพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 597 4.77/5.00 2024-05-03 17:13:20
31 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนการวิเคราะห์เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 97 4.78/5.00 2024-05-01 16:26:58
32 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 724 4.94/5.00 2024-05-02 09:07:23
33 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการจัดการข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 159 4.85/5.00 2024-04-29 17:13:34
34 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เมื่อพบเหตุไม่ปกติ (ธุรกิจการรับฝากเงิน) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 1409 4.95/5.00 2024-04-29 16:50:53
35 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 136 4.86/5.00 2024-04-26 16:10:38
36 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การเกิดข้อบกพร่องและแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 524 4.99/5.00 2024-04-25 09:18:44
37 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 460 4.99/5.00 2024-04-24 15:14:18
38 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การป้องกันการทุจริตและแก้ไขข้อบกพร่องในสหกรณ์ด้วยการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 19 4.68/5.00 2024-04-24 11:17:53
39 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ระบบประเมินผลความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 152 4.93/5.00 2024-04-24 10:34:45
40 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 1908 4.88/5.00 2024-04-22 13:45:46
41 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การปิดบัญชีสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 176 4.97/5.00 2024-04-19 11:36:20
42 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ขั้นตอนการตรวจการสหกรณ์ตามแนวทางของ PDCA สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 176 4.98/5.00 2024-04-19 11:32:41
43 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการส่งเสริมการออมในรูปแบบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 187 4.97/5.00 2024-04-17 13:28:23
44 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการลงทุนสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 515 4.97/5.00 2024-04-10 16:18:35
45 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กับภารกิจการส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 320 4.98/5.00 2024-04-09 11:25:25
46 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 185 4.94/5.00 2024-04-09 11:26:52
47 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ความสอดคล้องแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 16 4.94/5.00 2024-04-05 10:42:58
48 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ความสอดคล้องแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 135 4.96/5.00 2024-04-05 14:11:01
49 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไดัรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 145 4.92/5.00 2024-03-27 15:22:39
50 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินคดีแพ่งด้วยตนเองในคดีผิดสัญญากู้ยืมเงิน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 707 4.92/5.00 2024-03-22 16:23:31
51 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม หรือ สหกรณ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสะสม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 136 4.96/5.00 2024-03-21 11:48:23
52 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 331 4.71/5.00 2024-03-20 14:59:13
53 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 173 4.90/5.00 2024-03-19 08:36:29
54 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำแผนฟื้นฟูสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 169 0.95/5.00 2024-03-05 17:06:53
55 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางส่งเสริมการแก้ไขปัญหาขาดทุนจากธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 186 2.15/5.00 2024-02-08 15:03:06
56 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางปฏิบัติเมือพบการกระทำโดยทุจริตต่อสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 80 1.86/5.00 2024-02-04 19:20:09
57 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 12 7.92/5.00 2023-11-28 16:33:31
58 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การแยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 7 13.00/5.00 2023-08-09 14:52:44
59 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหา สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด จ้างบริษัทติดตามทวงถามหนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 9 10.56/5.00 2023-08-09 14:46:24
60 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการนับวาระผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการขอสหกรณ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 6 16.50/5.00 2023-08-09 14:44:49
61 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ กระบวนการจำหน่ายพัสดุของกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยวิธีการขายโดยวิธีทอดตลาด (กรณีการจำหน่ายครั้งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะจำหน่ายรวมกันเกิน 500,000 บาท) กองคลัง 7 14.57/5.00 2023-07-20 15:10:05
62 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ระบบข้อหารืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 10 9.40/5.00 2023-07-20 10:58:47
63 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 7 12.86/5.00 2023-07-19 14:26:28
64 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การบำรุงรักษา สานพานและกระพ้อลำเรียงในโรงงานแปรรูป สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ 4 22.50/5.00 2023-07-19 14:26:17
65 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนะนำส่งเสริมสหกรณ์แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 11 8.18/5.00 2023-07-19 13:44:33
66 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนรายงานการประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 134 0.67/5.00 2023-07-18 10:42:32
67 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สำหรับบุคลากรสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 12 7.50/5.00 2023-07-18 10:13:47
68 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15 6.67/5.00 2023-07-17 15:55:45
69 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ นวัตกรรมการถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกสหกรณ์กลุ่มย่อยโดยวิธีการใช้กรณีตัวอย่าง (Case) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 236 0.38/5.00 2023-07-17 14:37:44
70 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติงานชำระบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 22 4.32/5.00 2023-07-14 23:17:47
71 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ Final Value Chain Thailand (FVCT) ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยรองรับการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 กองแผนงาน 166 0.54/5.00 2023-07-14 23:11:17
72 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7จังหวัดขอนแก่น 4 22.50/5.00 2023-07-14 15:39:43
73 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การลงทุนของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 1465 0.82/5.00 2023-07-14 15:19:36
74 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การนำ Facebook Messenger มาวางที่หน้าเว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 44 2.05/5.00 2023-07-14 14:51:56
75 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ และการออกคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 4 22.50/5.00 2023-07-14 14:40:58
76 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ รูปแบบการจัดทำวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 18 5.00/5.00 2023-07-14 13:08:38
77 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 4 22.50/5.00 2023-07-14 12:00:02
78 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประยุกต์ใช้โปรแกรม Canva ในการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 3 31.67/5.00 2023-07-14 11:01:49
79 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร "แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 26 3.46/5.00 2023-07-14 11:00:42
80 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 3 30.00/5.00 2023-07-14 10:44:19
81 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรายงานประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 104 0.87/5.00 2023-07-14 10:34:18
82 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17จังหวัดสงขลา 2 45.00/5.00 2023-07-14 10:22:04
83 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 2 45.00/5.00 2023-07-14 14:41:37
84 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการสร้างสื่อ power point ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 2 45.00/5.00 2023-07-14 09:42:10
85 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 0 0/5.00 2023-07-14 09:40:39
86 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 3 30.00/5.00 2023-07-14 09:27:06
87 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2023-07-14 09:48:00
88 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยวิธีการสหกรณ์รูปแบบนิคมสหกรณ์การเช่าที่ดิน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 3 30.00/5.00 2023-07-13 16:18:03
89 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์สู่มาตรฐาน GAP สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 0/5.00 2023-07-13 16:15:03
90 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการควบคุมภายในของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 2 45.00/5.00 2023-07-13 15:58:20
91 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์การบริหารเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 43 2.09/5.00 2023-07-17 09:22:06
92 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 5 18.00/5.00 2023-07-13 14:51:49
93 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เครื่องมือในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 2 45.00/5.00 2023-07-13 14:28:03
94 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การตรวจสอบเอกสารการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 2 45.00/5.00 2023-07-13 14:09:44
95 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การให้บริการหอพักและห้องประชุม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 6 15.00/5.00 2023-07-13 13:59:06
96 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 73 1.23/5.00 2023-07-13 13:37:44
97 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 2 47.50/5.00 2023-07-13 13:14:25
98 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขข้อบกพร่องการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 13 7.31/5.00 2023-07-13 12:46:06
99 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การควบคุมภายใน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 1 90.00/5.00 2023-07-13 11:39:01
100 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 18.00/5.00 2023-07-13 11:27:56
101 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 23 4.13/5.00 2023-07-13 10:55:39
102 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 2 45.00/5.00 2023-07-14 09:40:38
103 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การบังคับคดีแพ่ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27 3.33/5.00 2023-07-13 09:57:09
104 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม Mentimeter ตัวช่วยในการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง ในการจัดโครงการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 0 0/5.00 2023-07-13 09:36:02
105 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือหลักการปฏิบัติงานในการยืมเงินราชการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 5 18.00/5.00 2023-07-12 16:14:55
106 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ แนวทางการเขียนและวิเคราะห์โครงการเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 2 45.00/5.00 2023-07-12 15:46:03
107 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft powerpoint ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 2 45.00/5.00 2023-07-12 11:09:27
108 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวปฏิบัติการรายงานธุรกรรมสำหรับสหกรณ์ตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 33 2.73/5.00 2023-07-12 10:31:38
109 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 45.00/5.00 2023-07-12 10:02:26
110 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 7 12.86/5.00 2023-07-14 09:25:52
111 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการประเมินโครงการฝึกอบรมด้วย KirkPatrick ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 11.25/5.00 2023-07-11 16:23:46
112 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร แนวทางปฏิบัติ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 2 45.00/5.00 2023-07-11 15:38:57
113 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 2 45.00/5.00 2023-07-11 15:12:07
114 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย เทคนิคการเขียนสำนวนฟ้อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 703 0.13/5.00 2023-07-11 16:23:42
115 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิดการชำระบัญชีให้สามารถถอนชื่อได้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 684 0.13/5.00 2023-07-11 13:18:11
116 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดเก็บข้อมูลการจัดชั้นลูกหนี้ กพส. กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2023-07-11 11:53:42
117 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 2 45.00/5.00 2023-07-11 11:18:09
118 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 3 30.00/5.00 2023-07-11 10:15:15
119 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 7 14.29/5.00 2023-07-11 09:36:02
120 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสำหรับบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 83 1.08/5.00 2023-07-10 18:19:56
121 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม ระบบจัดเก็บเอกสาร แฟ้ม 19 รายการ (เวอร์ชั่น 1.0) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 88 1.02/5.00 2023-07-10 13:47:54
122 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การพัฒนาการควบคุมภายในของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 88 1.02/5.00 2023-07-10 13:44:46
123 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 39 2.31/5.00 2023-07-10 11:12:56
124 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีสร้าง Windows PE USB Flash Drive ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 15.00/5.00 2023-07-10 11:07:53
125 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 18 5.00/5.00 2023-07-10 10:48:33
126 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ องค์ความรู้เตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 16 5.94/5.00 2023-07-08 15:45:47
127 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแนะนำการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นักเรียน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 9 10.00/5.00 2023-07-07 16:28:51
128 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 1 90.00/5.00 2023-07-07 16:02:01
129 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 3 30.00/5.00 2023-07-07 14:02:42
130 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 3 30.00/5.00 2023-07-07 09:23:26
131 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล digital literacy สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 21 4.29/5.00 2023-07-05 14:43:57
132 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 2 45.00/5.00 2023-07-05 14:35:03
133 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมสู่รางวัลเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 149 0.60/5.00 2023-07-05 13:08:52
134 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม และข้อหารือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 741 0.13/5.00 2023-07-05 11:49:36
135 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบทดสอบออนไลน์และเกียรติบัตรออนไลน์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 24 3.96/5.00 2023-07-05 11:47:31
136 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 82 1.10/5.00 2023-07-04 18:16:34
137 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจัดทำระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 2 45.00/5.00 2023-07-04 15:56:08
138 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 12.86/5.00 2023-07-03 13:52:38
139 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โมเดลต้นแบบข้าวโพดหลังนาครบวงจรผ่านระบบสหกรณ์สู่ความยั่งยืน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 53 1.89/5.00 2023-06-30 18:01:21
140 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดเก็บข้อมูลรายงานปริมาณธุรกิจและ แนวทางการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 85 1.12/5.00 2023-06-30 14:44:47
141 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การประชุมกลุ่มสมาชิก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 3 30.00/5.00 2024-05-31 11:44:31
142 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 30.00/5.00 2023-07-04 15:53:07
143 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 25 3.60/5.00 2023-06-29 16:11:26
144 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 2467 0.04/5.00 2023-06-29 11:34:25
145 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 37 2.70/5.00 2023-06-29 09:43:48
146 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 70 1.29/5.00 2023-06-29 09:38:28
147 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 249 0.36/5.00 2023-06-29 19:10:02
148 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 79 1.20/5.00 2023-06-27 15:11:23
149 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างวิดีโอ ผ่านแอพพลิเคชั่น Inshot แบบง่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 553 0.16/5.00 2023-06-27 14:16:41
150 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลต่อเนื่อง (Logical Framework Method) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 4 22.50/5.00 2023-06-27 11:07:44
151 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 21 4.29/5.00 2023-06-26 14:38:50
152 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบังคับคดีแพ่งสาระน่ารู้สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 253 0.40/5.00 2023-06-26 13:15:49
153 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 18 5.00/5.00 2023-06-21 10:53:32
154 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 123 0.77/5.00 2023-06-21 09:38:57
155 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ คู่มือการเข้าใช้งานระบบการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 116 0.78/5.00 2023-06-20 11:55:06
156 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การสร้างเสถียรภาพของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 248 0.36/5.00 2023-06-20 10:25:15
157 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม 124 0.73/5.00 2023-06-19 10:46:01
158 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แนวทางการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์โดยใช้เครื่องมือ CAMELS Analysis สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 647 0.15/5.00 2023-06-16 13:39:15
159 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเก็บข้อมูลและการรายงานปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 105 0.90/5.00 2023-06-15 15:23:33
160 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 3581 0.03/5.00 2023-06-14 11:19:45
161 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 3265 0.03/5.00 2023-06-14 11:16:08
162 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 149 0.60/5.00 2023-06-14 09:40:37
163 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 177 0.51/5.00 2023-06-13 14:11:33
164 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 268 0.35/5.00 2023-06-09 15:25:39
165 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 6 15.00/5.00 2023-06-09 09:22:34
166 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การออกแบบสื่อโดยใช้แพลตฟอร์ม CANVA สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 471 0.19/5.00 2023-06-12 08:40:06
167 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การดำเนินโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 93 0.97/5.00 2023-06-08 18:44:47
168 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการข้อบกพร่องสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 70 1.36/5.00 2024-05-28 14:26:28
169 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล แนวทางการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของศูนย์ฯ 1-20 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 12 7.50/5.00 2023-06-08 13:26:29
170 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล แนวทางการติดตามและประเมินผล ของศูนย์ฯ 1-20 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 12 7.50/5.00 2023-06-08 13:27:28
171 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 60 1.50/5.00 2023-06-09 10:39:03
172 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) และการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านโปรแกรม DPIS กองการเจ้าหน้าที่ 5 18.00/5.00 2023-06-08 11:06:42
173 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.และกฎหมาย ปกอ. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 3223 0.03/5.00 2023-06-08 10:31:09
174 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ(บันได 5 ขั้น) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 33 2.73/5.00 2023-06-01 16:55:00
175 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย อายุความในคดีแพ่งที่น่าสนใจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 287 0.31/5.00 2023-06-15 14:27:27
176 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการแนะนำส่งเสริมการแก้ไขข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระยอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 4331 0.02/5.00 2023-06-01 16:33:44
177 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การยื่นคำร้องขอให้ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรล้มละลาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 42 2.14/5.00 2023-06-01 15:36:17
178 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 28 3.21/5.00 2023-05-30 14:38:18
179 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 128 0.70/5.00 2023-05-30 14:33:51
180 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ความผิดต่อแผ่นดินและความผิดต่อส่วนตัว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 137 0.66/5.00 2023-05-30 14:30:27
181 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 249 0.36/5.00 2023-05-30 09:37:12
182 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดหาอุปกรณ์การตลาด รายการเงินอุดหนุน โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 30 3.00/5.00 2023-05-26 13:16:17
183 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 214 0.42/5.00 2023-05-22 16:25:54
184 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร คำแนะนำ ความสำคัญของการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 36 2.64/5.00 2023-05-15 17:01:15
185 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 2 45.00/5.00 2023-05-15 15:41:34
186 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 38 2.37/5.00 2023-05-15 10:31:17
187 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 19 5.00/5.00 2023-05-15 10:22:41
188 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 66 1.36/5.00 2023-05-15 15:57:41
189 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 162 0.59/5.00 2023-05-12 09:43:41
190 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนงทางการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 2 45.00/5.00 2023-05-11 16:26:51
191 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการหนี้ผิดนัดชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 5692 0.02/5.00 2023-05-11 14:34:44
192 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 514 0.18/5.00 2023-05-11 10:58:58
193 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การฝึกอบรมเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2023-05-08 15:06:42
194 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 47 2.98/5.00 2023-04-27 11:10:52
195 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สู่ความเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 9 10.00/5.00 2023-04-18 14:09:17
196 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การใช้ พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล สำหรับหน่วยงานภายนอก กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 2 45.00/5.00 2023-04-18 13:46:29
197 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การผลิตสื่อดิจิทัล ปี 2566 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 23 4.13/5.00 2023-05-23 13:34:56
198 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทาง “แบบสำรวจเพื่อติดตามประเมินผล และแบบรายงานการฝึกอบรม โครงการ/หลักสูตรสำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์” ปี 2565 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 0 0/5.00 2022-09-25 13:28:45
199 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ บุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 0 0/5.00 2022-09-25 12:45:07
200 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในกลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 0 0/5.00 2022-09-07 11:17:15
201 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดนิทรรศการให้น่าสนใจและสวยงาม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2022-08-31 15:52:54
202 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 0 0/5.00 2022-08-31 10:24:27
203 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 7 12.86/5.00 2022-08-30 20:53:14
204 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 3 30.00/5.00 2022-08-30 16:42:47
205 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 0 0/5.00 2022-08-30 16:25:42
206 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 2 45.00/5.00 2022-08-30 16:22:19
207 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อหารือ และขอความเป็นธรรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 6 15.00/5.00 2022-08-30 16:13:33
208 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การตรวจสอบการถือใช้ระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 1 90.00/5.00 2022-08-30 16:05:57
209 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ Co-op Info 1.01 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 0/5.00 2022-08-30 16:05:35
210 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงิน กพส./วิเคราะห์แผนการดำเนินธุรกิจ/งบกระแสเงินสด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 3 30.00/5.00 2022-08-30 15:21:06
211 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของลูกหนี้สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 5 18.00/5.00 2022-08-30 15:19:00
212 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 6 15.00/5.00 2022-08-30 16:14:58
213 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม คู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 3 30.00/5.00 2022-08-30 14:56:41
214 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 2 47.50/5.00 2022-08-30 14:32:23
215 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2 45.00/5.00 2022-08-30 14:31:53
216 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 6 15.00/5.00 2022-08-30 14:03:26
217 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 3 30.00/5.00 2022-08-30 13:53:11
218 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 3 30.00/5.00 2022-08-30 12:51:59
219 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 3 30.00/5.00 2022-08-30 12:51:12
220 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การปิดบัญชีสหกรณ์การเกษตรที่ไม่สามารถปิดบัญชีได้ 4 ปีบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2022-08-30 12:50:13
221 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2022-08-30 12:49:22
222 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 3 30.00/5.00 2022-08-30 12:42:53
223 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 5 18.00/5.00 2022-08-30 12:02:24
224 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ นิยามและการพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2022-08-30 11:23:22
225 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการออมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 2 45.00/5.00 2022-08-30 11:17:57
226 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนขอความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2022-08-30 11:15:26
227 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2022-08-30 11:11:59
228 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4 22.50/5.00 2022-08-31 11:13:06
229 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติ ในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 2 45.00/5.00 2022-08-30 10:35:47
230 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 9 10.00/5.00 2022-08-30 10:32:44
231 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการยกระชั้นสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 9 10.00/5.00 2022-08-30 10:35:26
232 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างอัลวาตาร์สำหรับงานinfogrphic ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2022-08-30 10:26:54
233 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการแนะนำส่งเสริมและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 1 90.00/5.00 2022-08-30 10:25:07
234 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างเสน่ห์เมื่ออยู่หน้ากล้อง CHARISMA Influencer ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 0 0/5.00 2022-08-30 10:24:54
235 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การขอเอกสารสิทธิในที่ดินนิคมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 1 90.00/5.00 2022-08-30 09:53:24
236 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การใช้ Application Smart 4M ของสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 47.50/5.00 2022-08-30 09:45:37
237 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 90.00/5.00 2022-08-30 09:36:25
238 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 4 22.50/5.00 2022-08-30 09:22:13
239 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ (Google Calendar & Google Form) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 19 4.74/5.00 2022-08-30 09:06:56
240 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดระเบียบและการแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 3 30.00/5.00 2022-08-30 17:07:50
241 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 20 4.50/5.00 2022-08-29 16:59:21
242 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 61 1.48/5.00 2022-08-29 16:20:24
243 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์ ด้วย Google Form สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2022-08-29 15:54:33
244 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการระดมสมอง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 5 18.00/5.00 2022-08-29 15:23:52
245 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์และแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งนายทะเบียนสกหรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0 0/5.00 2022-08-29 14:58:17
246 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 1 90.00/5.00 2022-08-29 14:13:35
247 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการใช้โปรแกรมระบบสารบรรณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 0 0/5.00 2022-08-29 13:12:00
248 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนะนำส่งเสริมการปิดบัญชีของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นปีบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 2 45.00/5.00 2022-08-29 12:00:22
249 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การของบประมาณพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุน เงินอุดหนุน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 0 0/5.00 2022-08-29 11:54:30
250 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเสริมสร้างความสมดุลชีวิตคนทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 101 4.90/5.00 2022-08-29 12:32:38
251 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 2 45.00/5.00 2022-08-29 11:27:23
252 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือการเบิกจ่าย ขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 2 45.00/5.00 2022-08-28 14:34:57
253 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือการเบิกจ่าย ขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2022-08-28 14:30:52
254 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 0 0/5.00 2022-08-26 15:49:18
255 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 2 45.00/5.00 2022-08-26 15:30:32
256 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการเกิดการทุจริตในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 3 30.00/5.00 2022-08-26 14:56:39
257 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 0 0/5.00 2022-08-26 14:38:35
258 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย คำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ตาม มาตรา 20 และ 21 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 0 0/5.00 2022-08-26 14:37:23
259 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การประเมินผลโครงการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 0 0/5.00 2022-08-26 14:34:04
260 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 0 0/5.00 2022-08-26 14:30:16
261 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ทบทวนสัญญาณเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อสังเกต เพื่อป้องกันก่อนเกิดการทุจริต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 1 90.00/5.00 2022-08-26 14:50:58
262 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของลูกหนี้สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 2 45.00/5.00 2022-08-26 11:41:43
263 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องของลูกหนี้สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2022-08-26 11:40:18
264 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิดการบริหารโครงการฝึกอบรม (อย่างมีประสิทธิืภาพ) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7จังหวัดขอนแก่น 3 30.00/5.00 2022-08-26 09:59:18
265 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การจดรายงานการประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 90.00/5.00 2022-08-26 09:50:09
266 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเป็นพิธีกรในงานฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17จังหวัดสงขลา 1 90.00/5.00 2022-08-25 20:39:07
267 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (สหกรณ์ประเภทการเกษตร) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 9 10.00/5.00 2022-08-25 16:58:17
268 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดระเบียบสหกรณ์เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 89 1.01/5.00 2022-08-25 16:20:22
269 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง รู้ทันกฎระเบียบทางราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 90.00/5.00 2022-08-25 15:43:36
270 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์อย่างง่าย เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จสำหรับส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 1 90.00/5.00 2022-08-25 15:36:00
271 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้โปรแกรมWondershare Filmora9 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 1 90.00/5.00 2022-08-25 12:57:26
272 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom Conference ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 1 90.00/5.00 2022-08-25 11:15:33
273 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการประเมินผลการอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 22.50/5.00 2022-08-25 09:43:57
274 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม ในการแปรรูปผลผลิตสับปะรด ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ (ลูกหลานกลับบ้าน) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 0 0/5.00 2022-08-25 09:40:08
275 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 5 19.00/5.00 2022-08-24 15:03:35
276 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการวิเคราะห์งบการเงิน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 1 90.00/5.00 2022-08-24 14:24:30
277 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ข้อบกพร่องด้านเงินสดของสหกรณ์ที่ตรวจพบได้รับแก้ไข สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 1 90.00/5.00 2022-08-24 14:19:30
278 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 2 45.00/5.00 2022-08-24 10:03:05
279 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) และหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 22.50/5.00 2022-08-24 09:55:21
280 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมในประเทศ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 30.00/5.00 2022-08-24 09:55:52
281 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 31 2.90/5.00 2022-08-23 16:21:15
282 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำรายงานที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ต้องจัดส่งประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 51 1.76/5.00 2022-08-23 11:14:47
283 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรับฝากและธุรกิจสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 51 1.76/5.00 2022-08-23 11:13:00
284 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้านการสหกรณ์สำหรับเยาวชนสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2022-08-22 13:25:11
285 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการที่ดี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 22.50/5.00 2022-08-23 11:40:14
286 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนข่าวและบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 22.50/5.00 2022-08-21 12:49:36
287 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย อุทาหรณ์สอนใจ วินัยข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2 45.00/5.00 2022-08-19 17:12:44
288 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร "การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากร และรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 1 90.00/5.00 2022-08-19 16:30:32
289 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ระดับจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 21 4.29/5.00 2022-08-19 16:15:58
290 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ขั้นตอนการจัดทำ Infographic สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 2 50.00/5.00 2022-08-19 12:37:09
291 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 22.50/5.00 2022-09-27 14:50:25
292 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 8 11.25/5.00 2022-08-19 10:49:17
293 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การแชร์ไฟล์เอกสารจาก Google drive และการสร้าง QR code ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 8.18/5.00 2022-08-19 10:28:37
294 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 3 30.00/5.00 2023-07-10 14:44:22
295 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่ดีเด่น กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 2 45.00/5.00 2022-08-18 14:42:47
296 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การพิมพ์หนังสือราชการภายใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 1 90.00/5.00 2022-08-18 10:15:14
297 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินสหกรณ์และสมมติฐานการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพื่อใช้แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 1 90.00/5.00 2022-08-18 09:03:10
298 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม แนวทางการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ โครงการ “นิคมสหกรณ์ท่ายางโมเดล โคขุนสร้างชีวิต ด้วยวิถีสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 254 0.35/5.00 2022-08-17 17:31:50
299 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ความเย็นกับความสดของพืช ผัก ผลไม้ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ 0 0/5.00 2022-08-16 15:40:37
300 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยใช้โปรแกรม Excel กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2022-08-16 15:05:40
301 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การติดตามหนี้หลังคำพิพากษา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 0 0/5.00 2022-08-16 14:38:40
302 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 22 4.09/5.00 2022-08-16 10:28:34
303 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10 10.50/5.00 2022-08-15 20:16:50
304 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภารกิจโดยinfographic สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8 13.13/5.00 2022-08-15 20:15:55
305 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร (ทขล) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลข่าวสารลับ สำนักงานเลขานุการกรม 8 11.25/5.00 2022-08-15 15:56:14
306 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ กองคลัง 28 3.21/5.00 2022-08-15 01:25:27
307 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเตรียมคดีขึ้นสู่ศาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 46 1.96/5.00 2022-08-11 10:24:58
308 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินงานการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 43 2.09/5.00 2022-08-11 10:18:24
309 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 1 90.00/5.00 2022-08-10 15:58:02
310 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้ Application Zoom บนโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 30.00/5.00 2022-08-10 09:55:28
311 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สหกรณ์กับการควบคุมภายใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 16 5.63/5.00 2022-08-09 16:39:09
312 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการช่วยเหลือ ของภาครัฐผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 9 10.00/5.00 2022-08-09 15:21:03
313 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการยื่นคำร้องขอต่อศาลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรล้มละลาย (การชำระบัญชีล้มละลาย) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 45 2.33/5.00 2022-08-09 08:57:59
314 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การผลิตสื่อดิจิทัลคุณภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 2 45.00/5.00 2022-08-08 16:05:10
315 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตุ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 109 0.83/5.00 2022-08-08 15:42:23
316 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างเเละประยุกต์ใช้งานแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ by Google Form สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 3 30.00/5.00 2022-08-08 15:22:11
317 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้โปรแกรม Canva เพื่อทำภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 1 90.00/5.00 2022-08-08 14:29:47
318 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจข้าวของสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 90.00/5.00 2022-08-08 13:00:08
319 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 90.00/5.00 2022-08-08 12:59:02
320 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าโคนมตลอดห่วงโซ่อุปทาน กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 3 30.00/5.00 2022-08-08 12:57:10
321 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเดินทางของกาแฟจากเมล็ดสู่แก้ว กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 90.00/5.00 2022-08-08 12:52:43
322 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ใช้ในปัจจุบัน กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 90.00/5.00 2022-08-15 14:04:28
323 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 90.00/5.00 2022-08-08 12:50:03
324 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 90.00/5.00 2022-08-06 13:57:35
325 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ วัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่ของสหกรณ์(ภารกิจ) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 130 0.69/5.00 2022-08-05 16:56:39
326 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ รวมแหล่งเรียนออนไลน์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 5 18.00/5.00 2022-08-05 14:25:18
327 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ By Google Form ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 1 90.00/5.00 2022-08-05 13:14:23
328 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 1 90.00/5.00 2022-08-05 10:11:51
329 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านเกษตรพอเพียงวิถีสู่ความยั่งยืนในสถาบันเกษตรกร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 444 0.20/5.00 2022-08-05 09:57:31
330 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรายงานการประชุมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 1 90.00/5.00 2022-08-04 19:49:27
331 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 2 45.00/5.00 2022-08-04 15:18:40
332 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างคลิปวีดีโอด้วยโปรแกรม powerpoint ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 0 0/5.00 2022-08-03 12:50:04
333 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินในการบริหารความเสี่ยงแบบ COSO ของสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 64 1.41/5.00 2022-08-03 12:43:19
334 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการยกระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 3 30.00/5.00 2022-08-02 14:01:39
335 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ขั้นตอนและวิธีการประชุมด้วยระบบ Webex Meeting สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 0 0/5.00 2022-08-01 14:46:52
336 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ปัญหาหนี้ค้างของสหกรณ์ภาคการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 1 90.00/5.00 2022-08-01 10:11:24
337 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ขั้นตอนการกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 184 0.49/5.00 2022-08-04 09:57:09
338 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 5 18.00/5.00 2022-07-22 15:28:28
339 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 217 0.44/5.00 2022-07-21 09:58:11
340 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 3 31.67/5.00 2022-07-08 17:03:27
341 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การให้กู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินในการผลิตและการตลาด ขั้นตอนการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ฯ (สำหรับกลุ่มเกษตรกร) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 3 31.67/5.00 2022-07-07 14:32:58
342 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 3 30.00/5.00 2022-07-05 15:31:22
343 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดระดับชั้นของสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 36 2.50/5.00 2022-07-05 14:43:56
344 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 82 1.10/5.00 2022-06-23 11:14:53
345 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ภาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 80 1.13/5.00 2022-06-23 11:08:55
346 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ นิคมสหกรณ์กับหน่วยวัดที่ดิน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 20 4.50/5.00 2022-05-19 10:33:35
347 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สหกรณ์กับการควบคุมภายใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 12 7.50/5.00 2022-05-06 16:04:17
348 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 13 6.92/5.00 2022-04-20 11:41:59
349 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร 7 วิธีแก้คอมช้า สำหรับผู้ที่ใช้งาน Windows 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 90.00/5.00 2021-12-29 10:17:33
350 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กรณีศึกษา สรุปคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 3 30.00/5.00 2021-09-07 11:04:17
351 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การพัฒนาเครื่องมือในการติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ กองแผนงาน 4 22.50/5.00 2021-08-31 19:25:31
352 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2125 0.04/5.00 2021-08-31 17:16:00
353 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 2 45.00/5.00 2021-08-31 17:14:17
354 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2033 0.04/5.00 2021-08-31 17:13:55
355 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ Service Mind Boost up” สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 2 45.00/5.00 2021-08-31 16:18:11
356 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2021-08-31 16:07:52
357 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 3 30.00/5.00 2021-08-31 16:05:06
358 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เรื่องแนวทางการบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 5 18.00/5.00 2021-08-31 15:57:12
359 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0/5.00 2021-08-31 15:54:34
360 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7จังหวัดขอนแก่น 5 18.00/5.00 2021-08-31 14:55:39
361 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือในการจัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 16 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ Zoom) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 3 30.00/5.00 2021-08-31 14:54:46
362 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนข่าว/บทความ และประเด็นที่ควรเป็นข่าว สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 3 30.00/5.00 2021-08-31 14:39:39
363 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 1 90.00/5.00 2021-08-31 14:30:03
364 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2021-08-31 13:25:58
365 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำรายงานประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 90.00/5.00 2021-08-31 12:49:03
366 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 5 18.00/5.00 2021-08-31 12:11:37
367 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 6 15.00/5.00 2021-08-31 11:58:37
368 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อบ่งชี้ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 90.00/5.00 2021-08-31 11:42:52
369 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 30.00/5.00 2021-08-31 11:22:34
370 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสนับสนุนงบประมาณการจัดหาอุปกรณ์การตลาดและสิ่งก่อสร้าง ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 0 0/5.00 2021-08-31 11:14:17
371 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอน/กระบวนงานกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 1 90.00/5.00 2021-08-31 11:13:32
372 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 1 90.00/5.00 2021-08-31 10:48:25
373 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การใช้งานโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ภาคเกษร V.2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 3 30.00/5.00 2021-08-31 10:46:27
374 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียน Marketing Content เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 17 5.29/5.00 2021-08-31 10:34:59
375 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ บุตร - หลาน ของสมาชิกสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2021-08-31 09:39:00
376 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้าง E-Book จาก โปรแกรม Flip PDF Professional สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 19.00/5.00 2021-09-02 15:44:30
377 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ กองแผนงาน 0 0/5.00 2021-08-30 23:58:56
378 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การพัฒนาเครื่องมือในการติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ กองแผนงาน 0 0/5.00 2021-08-30 23:36:36
379 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ กระบวนการทำงานด้านการจัดทำแผนงานความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองแผนงาน 0 0/5.00 2021-08-30 23:39:28
380 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 21 4.29/5.00 2021-09-02 11:26:48
381 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดทำรายงานประจำปีเรื่องการเปิดเผยผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์ (เฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0 0/5.00 2021-08-30 17:29:29
382 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารงานสหกรณ์ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ (แก้ปัญหาหนี้เรื้อรังของสมาชิกสหกรณ์) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 16 6.88/5.00 2021-08-30 17:25:12
383 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 1 90.00/5.00 2021-08-30 17:03:55
384 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อประกอบการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 4 22.50/5.00 2021-08-30 16:37:58
385 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 3 31.67/5.00 2021-08-30 16:42:09
386 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ด้วยแผนผังโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2021-08-30 16:26:09
387 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดการควบคุมคุณภาพภายในพืชอาหารอินทรีย์(ข้าว) ปี 2563/2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 0 0/5.00 2021-08-30 16:19:54
388 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 2 45.00/5.00 2021-08-30 16:19:26
389 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 3 30.00/5.00 2021-08-30 16:13:56
390 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 0 0/5.00 2021-08-30 16:06:49
391 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางส่งเสริมการเพิ่ปริมาณธุรกิจในกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 4 23.75/5.00 2021-08-30 16:00:59
392 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตนิคมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 3 31.67/5.00 2021-08-30 15:59:04
393 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเสนอขอรางวัลเลิศรัฐ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 3 31.67/5.00 2021-08-30 15:57:00
394 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีใช้งาน Team Viewer ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 18.00/5.00 2023-06-12 15:09:03
395 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๒ (ทบทวน) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 90.00/5.00 2021-08-30 15:27:24
396 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เมื่อพบเหตุไม่ปกติ(ธุรกิจการรับฝากเงิน) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 0 0/5.00 2021-08-30 15:08:44
397 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สหกรณ์แท็กซี่และสหกรณ์เคหสถาน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 7 12.86/5.00 2022-04-11 05:51:50
398 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 2 45.00/5.00 2021-08-30 14:36:22
399 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินคดีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 3 30.00/5.00 2021-08-30 14:34:25
400 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการออกแบบ PPT ให้สวยงาม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17จังหวัดสงขลา 2 45.00/5.00 2021-08-30 14:33:28
401 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 7 12.86/5.00 2022-04-11 05:51:42
402 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 10 9.00/5.00 2021-08-30 14:16:42
403 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Photography for Public Relation) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 1 90.00/5.00 2021-08-30 14:08:42
404 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 2 45.00/5.00 2021-08-30 14:09:39
405 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม คู่มือการสร้าง QR CODE สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 2 45.00/5.00 2021-08-30 13:40:59
406 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองคลัง 3 30.00/5.00 2021-08-30 12:14:05
407 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม กองคลัง 0 0/5.00 2021-08-30 12:13:16
408 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ช่องทางการดำเนินการตลาดผ่านตลาดดิจิทัลของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก(Tool Digital Management : Tool Dm)) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2021-08-30 11:31:06
409 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 3 30.00/5.00 2021-08-30 10:21:25
410 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนารูปแบบรายงานประจำปีของสหกรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 7 12.86/5.00 2021-08-30 09:36:25
411 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การร่างระเบียบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 13 8.08/5.00 2021-08-30 09:28:24
412 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมขององค์กร กองการเจ้าหน้าที่ 1 90.00/5.00 2021-08-30 09:05:05
413 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 15 6.00/5.00 2021-08-30 09:04:37
414 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหรณ์สู่ความเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 15 6.00/5.00 2021-08-30 08:57:43
415 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์ และแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 1 90.00/5.00 2021-08-29 18:00:45
416 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 13 6.92/5.00 2021-08-29 11:39:23
417 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 4 22.50/5.00 2021-08-27 21:25:34
418 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 4 22.50/5.00 2021-08-27 16:38:50
419 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 2 45.00/5.00 2021-08-27 16:26:03
420 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ทบทวนสัญญาณเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อบกพร่องที่น่าสงสัยว่าอาจมีการทุจริต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 3 30.00/5.00 2021-08-27 16:12:58
421 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ในการอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 4 22.50/5.00 2021-08-27 15:59:16
422 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การสูญเสียของไซโล/ปรับแต่ง/แก้ไข สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ 0 0/5.00 2021-08-27 14:35:55
423 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 0 0/5.00 2021-08-27 11:10:40
424 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 1 90.00/5.00 2021-08-27 11:06:33
425 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงานผลการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 2 45.00/5.00 2021-08-27 10:20:50
426 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการหนี้ผิดนัดชำระเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 3 30.00/5.00 2021-08-27 10:10:00
427 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ให้มีความเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2021-08-27 10:07:14
428 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing : e-filing) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 2 45.00/5.00 2021-08-27 10:04:26
429 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการจัดทำข้อบังคับสหกรณ์ให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 3 30.00/5.00 2021-08-26 17:39:06
430 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting V. 2021 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 2 45.00/5.00 2021-08-26 17:03:03
431 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสถาบันเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 35 2.57/5.00 2021-08-26 15:44:37
432 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 4 22.50/5.00 2021-08-26 14:50:02
433 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 2 45.00/5.00 2021-08-26 14:39:21
434 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การพัฒนาทีมงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2021-08-26 14:38:37
435 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรูปแบบการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 3 30.00/5.00 2021-08-26 13:45:48
436 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 3 30.00/5.00 2021-08-26 13:42:47
437 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติงานรับและนำส่งเงิน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 2 45.00/5.00 2021-08-26 13:39:32
438 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือสร้างความเข็มแข็งให้กับสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 2 45.00/5.00 2021-08-26 10:19:44
439 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 25 3.60/5.00 2021-08-25 19:56:22
440 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการติดตามการชำระบัญชีสหกรณ์เมือศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 11 8.18/5.00 2021-08-27 09:32:08
441 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค (ด้านการจ่าย) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 2 45.00/5.00 2021-08-25 14:30:07
442 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ธนาคารน้ำใต้ดินแบบบ่อปิด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 3 30.00/5.00 2021-08-25 10:44:17
443 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 1 90.00/5.00 2021-08-25 10:42:44
444 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 4 22.50/5.00 2021-08-24 15:33:42
445 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การสร้างทีมให่มีประสิทธิภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2021-08-24 15:03:11
446 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรศูนย์ย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 90.00/5.00 2021-08-24 13:24:45
447 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 2 45.00/5.00 2021-08-24 11:46:10
448 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 1 90.00/5.00 2021-08-27 10:00:31
449 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร งานสารบรรณและการกลั่นกรองหนังสือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 45.00/5.00 2022-09-27 14:42:31
450 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 2 45.00/5.00 2021-08-23 16:44:18
451 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 1 90.00/5.00 2021-08-23 16:41:36
452 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การควบคุมภายในของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 10 10.00/5.00 2021-08-23 16:06:53
453 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดการองค์ความรู้ การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 90.00/5.00 2021-08-23 15:54:20
454 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 3 30.00/5.00 2021-08-23 15:25:02
455 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 8.18/5.00 2021-08-23 13:26:46
456 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือและแนวทางการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 90.00/5.00 2021-08-23 09:25:35
457 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 1 90.00/5.00 2021-08-20 15:27:36
458 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การฝึกอบรมผ่านอินเตอร์เน๊ต ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2021-08-20 15:15:48
459 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการตลาดของสหกรณ์ผ่านระบบ Facebook live ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 4 22.50/5.00 2021-08-20 16:09:46
460 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติในการติดตาม และแก้ไขลูกหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ในจังหวัดชลบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 53 1.70/5.00 2021-08-19 16:29:51
461 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดระเบียบและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 52 1.73/5.00 2021-08-19 16:27:25
462 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไข้ข้อบกพร่องของสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 70 1.29/5.00 2021-08-19 16:15:52
463 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการจัดการข้อสังเกต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 5 18.00/5.00 2021-08-19 15:08:58
464 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดการควบคุมคุณภาพภายในพืชอาหาร อินทรีย์(ข้าว) ปี 2563/2564 นิคมสหกรณ์พิชัย 2 47.50/5.00 2021-08-19 14:43:04
465 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การจัดระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 2377 0.04/5.00 2021-08-20 10:36:12
466 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การสอนงานบุคลากรด้วยระบบพี่เลี้ยง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 4 22.50/5.00 2021-08-18 14:06:01
467 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 18 5.00/5.00 2021-08-18 11:37:43
468 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 7 12.86/5.00 2021-08-17 14:49:13
469 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 153 0.59/5.00 2021-08-17 09:58:14
470 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 150 0.60/5.00 2021-08-17 09:56:19
471 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์การเกษตร สู่องค์กรหลักระดับอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2021-08-16 13:56:43
472 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมค้ำประกันประจำปี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 12 11.33/5.00 2024-05-16 20:11:46
473 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 11 12.27/5.00 2024-05-04 20:17:48
474 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 9 10.00/5.00 2021-08-13 17:36:00
475 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 2 45.00/5.00 2021-08-13 15:21:50
476 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างหลักสูตรและจัดทาโครงการฝึกอบรม(ปรับปรุง) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 3 30.00/5.00 2021-08-20 10:32:23
477 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการจัดทำรายงานผลงานเพื่อขอรับการประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 10 9.00/5.00 2021-08-11 13:02:42
478 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการทรัพยฺ์สินที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้เกิดความคุ้มค่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 24 3.75/5.00 2021-08-11 10:14:02
479 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ให้มีคุณภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5 20.00/5.00 2021-08-10 17:19:02
480 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3 31.67/5.00 2021-08-10 17:15:24
481 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2 45.00/5.00 2021-08-10 17:11:03
482 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3 31.67/5.00 2021-08-10 17:06:37
483 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3 31.67/5.00 2021-08-10 16:51:20
484 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ฟากท่า 1 90.00/5.00 2021-08-09 16:39:29
485 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์และที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 1 90.00/5.00 2021-08-09 14:51:07
486 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การส่งเสริมสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 1 90.00/5.00 2021-08-09 14:43:29
487 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การยกระดับชั้นสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 13 6.92/5.00 2021-08-09 13:47:49
488 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 20 4.50/5.00 2021-08-13 17:39:03
489 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คู่มือการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเเละการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ด้วยโปรเเกรม Excel สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2021-08-05 15:03:11
490 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คู่มือการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเเละการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ด้วยโปรเเกรม Excel สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2021-08-05 15:03:07
491 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การชำระบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 1 90.00/5.00 2021-08-04 16:16:43
492 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเชื่อมโยงเครือข่ายผลไม้ของสกหรณ์ในจังหวัดยะลา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 1 90.00/5.00 2021-08-04 16:12:35
493 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คู่มือการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเเละการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ด้วยโปรเเกรม Excel สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2021-08-04 11:57:45
494 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง กรณีศึกษา สหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำกัด ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 88 1.02/5.00 2021-08-04 11:31:01
495 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง กรณีศึกษา สหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำกัด ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 45.00/5.00 2021-08-04 11:29:44
496 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์บริการบ้านมั่นคง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 0 0/5.00 2021-08-02 10:36:57
497 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการดำเนินคดีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 1 90.00/5.00 2021-08-02 10:37:15
498 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 0 0/5.00 2021-08-02 10:37:35
499 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การขายออนไลน์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 3 30.00/5.00 2021-08-02 10:37:53
500 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 0 0/5.00 2021-08-02 10:27:21
501 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร 8 แนวทางการพัฒนาสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 20 4.50/5.00 2021-07-19 08:46:20
502 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS และ KTB Corporate Online สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 107 0.84/5.00 2021-07-12 15:56:50
503 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการน้ำและใช้ประโยชน์ที่ดิน (แปลงดินทราย) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 87 1.03/5.00 2021-07-09 14:49:57
504 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม แนวทางการขออนุญาตทำการแบ่งแยกที่ดินให้สมาชิกสหกรณ์เคหสถานนนทรีเจ้าพระยา จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 19 4.74/5.00 2021-07-08 15:54:55
505 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 4 22.50/5.00 2021-07-02 14:36:00
506 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 242 0.37/5.00 2021-08-17 16:44:41
507 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ตามเกณฑ์ยกระดับชั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 231 0.39/5.00 2021-08-17 16:44:45
508 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการควบคุมภายในของสหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 502 0.18/5.00 2021-06-10 16:02:24
509 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 30 3.17/5.00 2021-06-02 15:30:13
510 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางการยืมใช้พัสดุ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองคลัง 8 11.25/5.00 2020-09-17 09:08:21
511 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 22.50/5.00 2020-09-15 14:33:08
512 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 30.00/5.00 2020-09-15 14:31:29
513 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ความรู้เบื่องต้น & การแก้ไขปัญหาของเบื่องต้น ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน Internet & Network System ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0/5.00 2020-09-11 09:50:43
514 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พัฒนาทักษะการจัดห้องประชุม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0/5.00 2020-09-11 09:33:25
515 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นวิทยากร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0/5.00 2020-09-11 09:30:02
516 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารความเสี่ยงการให้สินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0/5.00 2020-09-10 15:30:11
517 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกระจายผลผลิต (มะม่วง) ในช่วงวิกฤตโควิด-19 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 90.00/5.00 2020-09-10 15:07:23
518 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดการองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานรับและนำส่งเงิน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 2 45.00/5.00 2020-09-10 14:13:45
519 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอและแต่งภาพเพื่อรายงานผลการฝึกอบรมผ่านPower Point ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 2 45.00/5.00 2020-09-10 14:14:00
520 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2020-09-10 14:15:09
521 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรผสมผสานต ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 5 18.00/5.00 2020-09-09 14:33:20
522 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมกลุ่มสมาชิกให้ประสบผลสำเร็จ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 5 18.00/5.00 2020-09-09 14:31:06
523 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 6 15.00/5.00 2020-09-10 15:07:55
524 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การทำสารคดี ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7จังหวัดขอนแก่น 18 5.00/5.00 2020-09-08 16:42:56
525 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 3 30.00/5.00 2020-09-08 15:55:02
526 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 8 11.25/5.00 2020-09-08 16:04:49
527 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 3 30.00/5.00 2020-09-08 15:19:47
528 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดทำแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสำหรับการให้กู้ระหว่างสหกรณ์ร่วมกับการใช้เครื่อง Credit Scoring กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 1 90.00/5.00 2020-09-08 15:13:39
529 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 2 45.00/5.00 2020-09-08 15:07:23
530 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล โรงสีข้าว ปัญหาที่เกิดในกระบวนการสีข้าวสาเหตุและแก้ไข สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-09-08 14:59:09
531 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือแนวทางจัดทำขั้นตอนการขออนุมัติและเบิกจ่ายจัดอบรมในโครงการตามแผนปฏิบัติงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 90.00/5.00 2020-09-08 13:53:47
532 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือกำหนดระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 22.50/5.00 2020-09-08 13:51:27
533 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือวิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 90.00/5.00 2020-09-08 13:48:17
534 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร SERVICE MIND สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 0 0/5.00 2020-09-08 13:20:57
535 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามร่างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ ณ 17 สิงหาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 0 0/5.00 2020-09-08 13:18:55
536 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ระบบรวบรวมไฟล์สำหรับองค์กร(File Server) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 3 30.00/5.00 2020-09-08 13:14:19
537 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการพูดในที่ชุมชน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2020-09-08 12:33:11
538 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำรายงานประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 10 9.00/5.00 2020-09-08 12:31:15
539 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 8 11.25/5.00 2020-09-08 12:30:08
540 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 8 11.25/5.00 2020-09-08 12:26:24
541 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ และการขอควมเห็นชอบการถือใช้ระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 1 90.00/5.00 2020-09-03 17:30:09
542 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 1 90.00/5.00 2020-09-03 17:21:59
543 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดที่ดินด้วยวิธีการสหกรณ์ในรูปนิคมสหกรณ์ และ การจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 1 90.00/5.00 2020-09-03 17:18:26
544 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างกราฟใน microsoft office excel ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 0 0/5.00 2020-09-03 17:12:52
545 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 1 90.00/5.00 2020-09-03 13:23:26
546 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเริมธรรมภิบาลสีขาวในสหกรณฺ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 0 0/5.00 2020-09-03 13:21:54
547 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางในการส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23 3.91/5.00 2020-09-03 13:10:39
548 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวปฏิบัติหลักการควบคุมภายใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23 3.91/5.00 2020-09-03 13:14:25
549 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 2 45.00/5.00 2020-09-03 12:51:11
550 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การตีความระเบียบสหกรณ์ตามพรบ.สหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 1 90.00/5.00 2020-09-03 12:48:45
551 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแนะนำให้สหกรณ์ดำเนินการบังคับคดีโดยไม่จัดจ้างทนายความ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 1 90.00/5.00 2020-09-03 12:42:46
552 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ สรุปขั้นตอนและแนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 20 4.50/5.00 2020-09-03 13:14:42
553 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 3 33.33/5.00 2020-09-03 12:03:59
554 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 2 45.00/5.00 2020-09-03 12:01:26
555 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการบริหารการจัดการกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 2 45.00/5.00 2020-09-03 11:55:52
556 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาธุรกิจรวบรวมผลผลิต (การรวบรวมมันสำปะหลัง)ของสหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 1 90.00/5.00 2021-04-30 16:44:46
557 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การดำเนินการบังคับดคีแพ่ง กรณีบังคับยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 1 90.00/5.00 2021-04-30 16:48:07
558 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ระบบเกษตรพันธสัญญากับงานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 2 45.00/5.00 2021-04-30 16:48:43
559 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเตรียมการก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 1 90.00/5.00 2021-04-30 16:46:05
560 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปัตตานี จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 53 1.70/5.00 2020-09-03 11:08:45
561 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีของร้านสหกรณ์มหาวทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 45 2.00/5.00 2020-09-03 11:06:52
562 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเยี่ยมติดตามผลการดาเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 3 30.00/5.00 2020-09-03 11:06:01
563 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปะนาเระ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 45 2.00/5.00 2020-09-03 11:02:48
564 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2020-09-01 17:37:18
565 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าประมงในรูปแบบสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 90.00/5.00 2020-09-01 16:05:24
566 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 90.00/5.00 2020-09-01 15:56:35
567 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพิจารณากำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 4 22.50/5.00 2020-09-01 13:44:27
568 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการและระยะเวลาในการร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 2 45.00/5.00 2020-09-01 13:34:42
569 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งาน GPSMAP 62sc สำหรับการใช้งานเกี่ยวกับงานด้านที่ดินในนิคมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 2 45.00/5.00 2020-09-01 13:33:06
570 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 2 45.00/5.00 2020-09-01 13:30:48
571 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การสร้างช่องทางการเข้าถึงสื่อในยุค 4.0 ด้วย QR CODE ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2020-09-01 11:35:26
572 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการเล่าเรื่องให้จับจิตจับใจ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2020-09-01 11:33:41
573 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง เทคนิคและกระบวนการเบิก-จ่ายเงินระบบ GFMIS และKTB Corproate online ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 0 0/5.00 2020-09-01 11:31:38
574 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ ของสถาบันเกษตรกร (ยกเว้นกองทุนพัฒนาหสกรณ์) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-09-01 11:17:03
575 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) กองคลัง 1 90.00/5.00 2020-09-01 10:23:33
576 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 1 90.00/5.00 2020-09-01 10:01:50
577 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 0 0/5.00 2020-09-01 09:55:28
578 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงิน กพส. แผนธุรกิจระยะสั้น (จัดหา/รวบรวม/สินเชื่อ) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-09-01 09:55:23
579 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การดำเนินคดีและการบังคับคดีแพ่ง กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-09-01 09:53:29
580 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 2 45.00/5.00 2020-08-31 21:35:25
581 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 3 30.00/5.00 2020-08-31 20:19:08
582 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สหกรณ์แท็กซี่และสหกรณ์เคหสถาน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 6 15.00/5.00 2022-04-11 05:51:31
583 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการองค์ความรู้เรื่องคุณสมบัติ สมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 6 15.00/5.00 2022-04-11 05:51:18
584 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การส่งเสริมสหกรณ์จัดตั้งใหม่ให้สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 ปี สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 9 10.00/5.00 2022-04-11 05:51:04
585 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ กระบวนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กรณีรายจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน กองแผนงาน 9 10.00/5.00 2020-08-31 19:32:23
586 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ กระบวนการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) กองแผนงาน 5 18.00/5.00 2020-08-31 19:13:01
587 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง กระบวนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กรณีรายจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน กองแผนงาน 4 22.50/5.00 2020-08-31 19:31:12
588 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล (ฉบับปรับปรุงปี 2563) กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กองแผนงาน 18 5.00/5.00 2020-08-31 19:01:24
589 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่าย สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-08-31 17:08:07
590 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การออกแบบสอบถามเพื่อการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 2 45.00/5.00 2020-08-31 16:43:00
591 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การปลูกจิตสำนึกสมาชิกสหกรณ์ด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และคุณค่าสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 2 45.00/5.00 2020-08-31 16:35:34
592 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 2 45.00/5.00 2020-08-31 16:35:24
593 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (สำหรับ Admin) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 22.50/5.00 2020-08-31 16:30:54
594 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 1 90.00/5.00 2020-08-31 15:50:04
595 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการใช้เครื่องมือในการวิเคราะหเ์พื่อประเมินสถานภาพของสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 0 0/5.00 2020-08-31 15:19:40
596 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การประยุกต์ใช้โคกหนองนาโมเดล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2020-08-31 15:16:46
597 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเป็นวิทยากร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2020-08-31 15:02:45
598 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบประเมินการฝึกอบรมออนไลน์ด้วย google froms ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 1 90.00/5.00 2020-08-31 15:00:58
599 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2020-08-31 14:54:52
600 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 5 18.00/5.00 2020-08-31 14:37:56
601 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 2 45.00/5.00 2020-08-31 14:35:43
602 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางปฏิบัติในการใช้อำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 0 0/5.00 2020-08-31 13:24:16
603 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติในการออกคำสั่งและการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา 22(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 1 90.00/5.00 2020-08-31 13:19:13
604 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือการจัดสรุปข้อมูลในกระดาษหนึ่งใบให้เข้าใจประเด็น (One Page Summary and Report) สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 0 0/5.00 2020-08-31 13:12:45
605 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 17 5.29/5.00 2020-08-31 12:58:08
606 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 0 0/5.00 2021-08-30 15:09:17
607 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 1 90.00/5.00 2021-08-30 15:09:26
608 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 0 0/5.00 2021-08-30 15:22:08
609 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขบวนการผลักดันเข้าสู่แปลงใหญ่อ้อย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 0 0/5.00 2020-08-31 11:32:30
610 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำและส่งเสริมสหกรณ์ผสมปุ๋ยใช้เอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 0 0/5.00 2020-08-31 11:26:33
611 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ภาคออมทรัพย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 1 90.00/5.00 2020-08-31 11:24:19
612 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 0 0/5.00 2020-08-31 11:04:02
613 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเตรียมตัวเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2020-08-31 10:56:27
614 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งาน Windows 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 90.00/5.00 2020-08-31 10:09:44
615 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 1 90.00/5.00 2020-08-31 01:06:30
616 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสหกณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 1 90.00/5.00 2020-08-30 22:29:46
617 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์แผนที่นิคมสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 923 0.10/5.00 2020-08-30 20:22:39
618 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนและเบิกจ่ายเงินเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 31 2.90/5.00 2020-08-30 20:15:42
619 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ แนวทางการเขียนโครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 28 3.21/5.00 2020-08-30 20:12:56
620 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การเขียนโครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 33 2.73/5.00 2020-08-31 13:02:03
621 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การแนะนำสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีการทุจริต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2020-08-30 20:08:19
622 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2020-08-30 20:06:40
623 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวการพัฒนาความเข็มแข็งของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2021-08-31 16:08:41
624 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล เทคนิคการประสานงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0/5.00 2020-08-30 18:56:52
625 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 10 9.00/5.00 2020-08-30 16:08:21
626 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 90.00/5.00 2020-08-30 15:55:49
627 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 90.00/5.00 2020-08-30 15:44:21
628 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการบริหารสินเชื่อกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 1 90.00/5.00 2020-08-30 14:28:43
629 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดซื้อและการจัดจ้างของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 0 0/5.00 2020-08-30 14:27:46
630 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบคำขอรับการสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 1 90.00/5.00 2020-08-30 14:26:24
631 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดชั้นสมาชิก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 51 1.76/5.00 2020-08-30 11:56:50
632 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 56 1.61/5.00 2020-08-30 11:53:27
633 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 1 90.00/5.00 2020-08-30 08:20:06
634 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่นิคมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 2 45.00/5.00 2020-08-30 08:18:41
635 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 2 45.00/5.00 2020-08-30 08:17:13
636 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 2 45.00/5.00 2020-08-29 22:19:49
637 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ กรณีศึกษา: สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 11 8.18/5.00 2020-08-29 20:55:58
638 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 2 45.00/5.00 2021-05-20 11:45:28
639 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 2 45.00/5.00 2020-08-29 18:40:58
640 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 2 45.00/5.00 2020-08-29 18:38:18
641 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 0 0/5.00 2020-08-29 17:41:36
642 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีการใช้ Application Zoom Cloud Meetings ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 0 0/5.00 2020-08-29 17:30:45
643 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือแนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งาน(User) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 0 0/5.00 2020-08-29 17:26:12
644 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนการการจัดทำแผนฟื้นฟูการดำเนินงานของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 1 90.00/5.00 2020-08-28 23:13:32
645 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การจัดการความรู้ ข้อบกพร่องด้านทุจริต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 1 90.00/5.00 2020-08-28 23:11:01
646 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 1 90.00/5.00 2020-08-28 22:07:21
647 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แนวทางการพัฒนา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จ ากัด จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 0 0/5.00 2020-08-28 20:40:20
648 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แนวทางการพัฒนา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จ ากัด จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 0 0/5.00 2020-08-28 20:39:22
649 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบทดสอบความรู้ด้วย Google Form ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 1 90.00/5.00 2020-08-28 19:09:37
650 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามวิธี COSO สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 10 9.00/5.00 2020-08-28 17:29:48
651 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการดำเนินคดีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 11 8.18/5.00 2020-08-28 17:23:21
652 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร บทบาท หน้าที่ ของผู้ตรวจสอบกิจการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0 0/5.00 2020-08-28 17:15:32
653 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0 0/5.00 2020-08-28 17:13:47
654 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0 0/5.00 2020-08-28 17:10:21
655 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 23 4.35/5.00 2020-08-28 16:54:23
656 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารหนี้ค้างชำระในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 22 4.32/5.00 2020-08-28 16:53:28
657 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 22 4.55/5.00 2020-08-28 16:52:06
658 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การรายงานแผน/ผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 1 90.00/5.00 2020-08-28 16:40:16
659 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเลือกใช้เครื่องมือในการจัดฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 90.00/5.00 2020-08-28 16:33:17
660 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงปริมาณ ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในงานฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 90.00/5.00 2020-08-28 16:30:33
661 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการเบิกจ่ายในการจัดอบรมโครงการและการเดินทางไปราชการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 90.00/5.00 2020-08-28 16:25:27
662 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การเขียนโครงการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 6.92/5.00 2020-08-28 16:15:23
663 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11 8.18/5.00 2020-08-28 16:12:37
664 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ กระบวนการจัดตั้งสหกรณ์ตามโครงการบ้านมั่นคง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 15.00/5.00 2020-08-28 16:07:49
665 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนงานในการแก้ไขข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 4 22.50/5.00 2020-08-28 16:02:28
666 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนงานในการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 4 22.50/5.00 2020-08-28 16:02:42
667 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 3 30.00/5.00 2020-08-28 16:01:49
668 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์จัดตั้งใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 1 90.00/5.00 2020-08-28 15:33:56
669 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 909 0.10/5.00 2020-08-31 09:12:11
670 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการปฏิบัติงานทดแทนกันอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-08-28 15:15:43
671 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการปฏิบัติงานทดแทนกันอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 2 45.00/5.00 2020-08-28 15:14:26
672 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดตั้งและส่งเสริมกำกับดูแลสหกรณ์จัดตั้งใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 549 0.16/5.00 2020-08-28 15:10:04
673 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 1 90.00/5.00 2020-08-28 14:39:44
674 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 0 0/5.00 2020-08-28 14:12:47
675 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร วิธีการการขอเบิก(สั่งซื้อ) การตรวจสอบ และส่งคืนครุภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0/5.00 2020-08-28 14:06:46
676 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0/5.00 2020-09-02 16:13:58
677 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 0/5.00 2020-08-28 14:03:50
678 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการสร้าง power point ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2020-08-28 11:36:31
679 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2020-08-28 11:34:16
680 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 1 90.00/5.00 2020-08-28 11:32:50
681 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร รูปแบบการพัฒนาตลาดดิจิทัลของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 0 0/5.00 2020-08-28 11:18:35
682 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายค้ำประกันใหม่ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ควรรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 1 90.00/5.00 2020-08-28 11:28:21
683 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสหกรณ์ เพื่อยกระดับสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 0 0/5.00 2020-08-28 11:28:25
684 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม คู่มือองค์ความรู้การใช้โปรแกรมประเมินมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อวางแผนและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสู่ระดับดีเลิศ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 0 0/5.00 2020-08-28 11:28:29
685 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-08-28 10:28:21
686 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมทำธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 149 0.64/5.00 2020-08-28 10:18:05
687 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการกู้ยืมและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 335 0.27/5.00 2020-08-28 10:16:07
688 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้านการทุจริต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 300 0.30/5.00 2020-08-28 10:13:37
689 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 27 3.33/5.00 2020-08-28 10:04:31
690 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 3 30.00/5.00 2020-08-28 10:01:39
691 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย จำหน่ายทรัพย์สินผู้ชำระบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 3 30.00/5.00 2020-08-28 09:59:52
692 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ผู้ปลูกผัก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 6 15.00/5.00 2020-08-28 09:55:36
693 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม การใช้ Google Form ในการจัดทำแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 3 30.00/5.00 2020-08-28 08:28:04
694 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 3 30.00/5.00 2020-08-28 08:26:45
695 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 3 30.00/5.00 2020-08-28 08:25:28
696 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ ขั้นตอนการประกวดราคาจ้างของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 1 90.00/5.00 2020-08-27 18:12:17
697 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการติดตามหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 1 90.00/5.00 2020-08-27 18:10:34
698 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหายอดขาดทุนสะสมตามงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 1 90.00/5.00 2020-08-27 18:01:50
699 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 1 90.00/5.00 2020-08-27 16:56:08
700 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการจัดรายการวิทยุ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 5 18.00/5.00 2020-08-27 16:20:04
701 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแนะนำ ส่งเสริม และกำกับสหกรณ์ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(กรณี พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535และ พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 47 1.91/5.00 2020-08-27 15:31:17
702 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 6 15.00/5.00 2020-08-27 16:17:41
703 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติในการติดตามลูกหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 31 2.90/5.00 2020-08-27 15:09:57
704 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 1 90.00/5.00 2020-08-27 14:19:59
705 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างกระบวนการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 2 45.00/5.00 2020-08-27 14:08:35
706 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การรวบรวมยางก้อนถ้วยและการบันทึกบัญชีในสถาบันเกษตรยางพารา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 1 90.00/5.00 2020-08-27 14:01:27
707 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการติดตามและประเมินผล โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำบัญชีสำหรับ สหกรณ์นอกภาคการเกษตร” ประจำปี 2563 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 3 30.00/5.00 2020-08-27 11:57:17
708 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องในสหกรณ์ที่มีธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 15 6.00/5.00 2020-08-27 11:20:42
709 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 12 7.50/5.00 2020-08-27 11:16:20
710 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 58 1.55/5.00 2020-08-27 10:26:02
711 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ คู่มือแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 49 1.84/5.00 2020-08-27 10:22:07
712 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 55 1.64/5.00 2020-08-27 10:20:04
713 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 5 18.00/5.00 2020-08-26 17:23:52
714 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจดบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 20 4.50/5.00 2020-08-26 16:35:34
715 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็กและกลุ่มเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 21 4.29/5.00 2020-08-26 16:34:24
716 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางออกแบบและการวางผังร้านสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 17 5.29/5.00 2020-08-26 16:32:54
717 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินการบังคับคดี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผิดนัดชำระหนี้ตามคำพิพากษา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 1 90.00/5.00 2020-08-26 16:05:50
718 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการแปรรูป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 1 90.00/5.00 2020-08-26 16:05:11
719 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 0 0/5.00 2020-08-26 16:03:54
720 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 1 90.00/5.00 2020-08-26 15:59:30
721 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณของสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2020-08-26 15:33:12
722 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 2 45.00/5.00 2020-08-26 15:17:39
723 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การควบสหกรณ์ผู้ใช้น้ำในจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 1 90.00/5.00 2020-08-27 15:02:37
724 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 47 1.91/5.00 2020-08-26 15:15:25
725 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดเก็บ รายงานและตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า ตัวชี้วัดปริมาณธุรกิจและอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 53 1.70/5.00 2020-08-26 15:15:37
726 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำแผนฟื้นฟูสหกรณ์ภาคการเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 27 3.33/5.00 2020-08-26 14:43:16
727 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ใช้อำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 29 3.10/5.00 2020-08-26 14:41:28
728 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากภาครัฐ(กรมส่งเสริมสหกรณ์)ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 70 1.29/5.00 2020-08-26 14:39:53
729 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่กระทำความผิด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 30 3.00/5.00 2020-08-26 14:35:42
730 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 75 1.20/5.00 2020-08-26 14:35:39
731 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจากสภาวะขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้นให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 3 31.67/5.00 2020-08-26 14:06:28
732 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนโครงการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 3 31.67/5.00 2020-08-26 14:03:15
733 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 8 11.88/5.00 2020-08-26 13:59:36
734 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 1 90.00/5.00 2020-08-26 13:59:12
735 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการประชุมด้วยระบบ Zoom Meeting สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 5 18.00/5.00 2020-08-26 13:46:10
736 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมแนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 0/5.00 2020-08-26 11:40:14
737 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 0/5.00 2020-08-26 11:34:38
738 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการบริหารหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 0/5.00 2020-08-26 11:30:58
739 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การผลิตสื่อวีดีทัศน์สำหรับการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17จังหวัดสงขลา 0 0/5.00 2020-08-25 16:16:46
740 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการนำ Application ZOOM มาใช้ในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17จังหวัดสงขลา 0 0/5.00 2020-08-25 16:10:55
741 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกําหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 76 1.18/5.00 2020-08-25 15:18:18
742 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมค้ำประกันประจำปี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 13 11.31/5.00 2024-05-04 20:18:23
743 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การติดตามการใช้เงินกู้เเละเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2020-08-25 14:32:44
744 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 83 1.08/5.00 2020-08-25 14:17:06
745 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ ขั้นตอนเเละวิธีปฏิบัติในการเเก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 45.00/5.00 2020-08-25 13:46:17
746 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding และประเด็นถามตอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรมภายในประเทศ และค่าเช่าบ้านข้าราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 90.00/5.00 2020-08-25 13:40:18
747 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ทาง Shopee สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 1 90.00/5.00 2020-08-25 13:32:42
748 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 30 3.00/5.00 2020-08-25 13:29:49
749 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวคิดการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมของสมาชิก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 28 3.21/5.00 2020-08-25 13:27:54
750 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดมาตรฐานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 31 2.90/5.00 2020-08-25 13:26:44
751 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจดรายงานการประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 1 90.00/5.00 2020-08-25 13:29:47
752 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 0 0/5.00 2020-08-25 13:11:54
753 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ อำนาจหน้าที่และการใช้อำนาจของผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 1445 0.06/5.00 2020-08-25 12:48:08
754 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ถั่วเขียวสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 1367 0.07/5.00 2020-08-31 15:26:38
755 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การคำนวณต้นทุนของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 1382 0.07/5.00 2020-08-31 15:27:59
756 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตในเรื่องการถือใช้ระเบียบ ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 26 3.46/5.00 2020-08-25 09:45:10
757 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คู่มือการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun) กองการเจ้าหน้าที่ 0 0/5.00 2020-08-25 09:43:02
758 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) กองการเจ้าหน้าที่ 1 90.00/5.00 2020-08-25 09:41:39
759 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร บทเรียนกระบวนการทำงาน ความสำเร็จของเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ของสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 11 8.18/5.00 2020-08-25 09:41:22
760 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 9 10.00/5.00 2020-08-25 09:39:42
761 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ กองการเจ้าหน้าที่ 0 0/5.00 2020-08-25 09:39:42
762 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 1 90.00/5.00 2020-08-25 09:26:17
763 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนงทางปฏิบัติในกรณีสหกรณ์ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 1 90.00/5.00 2020-08-25 09:21:48
764 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 2 45.00/5.00 2020-08-25 09:18:32
765 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 90.00/5.00 2022-09-27 14:43:32
766 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวคิดในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 90.00/5.00 2022-09-27 14:43:48
767 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์กรณีศึกษา การบริหารจัดการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 90.00/5.00 2022-09-27 14:44:01
768 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2020-08-24 16:18:43
769 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการหนี้ผิดนัดชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2020-08-24 16:16:39
770 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงานผลการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2020-08-24 16:10:50
771 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการเขียนโครงการ และการวิเคราะห์โครงการเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 2 45.00/5.00 2020-08-24 15:31:58
772 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 6 15.00/5.00 2020-08-24 15:29:53
773 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนการตรวจการสหกรณ์ภายใต้อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 2 45.00/5.00 2020-08-24 15:28:23
774 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 1 90.00/5.00 2020-08-24 14:59:03
775 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 1 90.00/5.00 2020-08-24 14:56:04
776 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมแบบ New normal สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 1 90.00/5.00 2020-08-24 14:49:25
777 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดกรอบทิศทางและวางแผนปฏิบัติการเพื่อการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 49 1.84/5.00 2020-08-24 14:40:49
778 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 63 1.43/5.00 2020-08-24 14:41:20
779 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 71 1.27/5.00 2020-08-24 14:41:37
780 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การจัดทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 27 3.33/5.00 2020-08-24 13:48:40
781 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 28 3.21/5.00 2020-08-24 13:44:49
782 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 1564 0.42/5.00 2020-08-24 13:41:55
783 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 1 90.00/5.00 2020-08-24 11:52:19
784 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 24 3.75/5.00 2020-08-24 09:10:09
785 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดกระบี่/กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 117 0.77/5.00 2020-08-24 08:56:45
786 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 31 2.90/5.00 2020-08-22 09:39:53
787 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนโครงการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 45 2.00/5.00 2020-08-22 08:56:27
788 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562/2563 : กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อทอง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 90.00/5.00 2020-08-21 17:18:13
789 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 8 11.88/5.00 2020-08-21 10:59:39
790 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 11 8.18/5.00 2020-08-21 10:58:13
791 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ KM เรื่อง การแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไชยมงคล จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 4 25.00/5.00 2020-08-21 10:43:19
792 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 21 4.29/5.00 2020-08-21 10:42:22
793 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 0 0/5.00 2020-08-20 16:47:01
794 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การประชุมกลุ่ม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 0 0/5.00 2020-08-20 16:47:07
795 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 13 11.15/5.00 2024-05-04 20:18:42
796 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 1 90.00/5.00 2022-04-11 05:46:41
797 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 0 0/5.00 2020-08-20 16:47:12
798 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 0 0/5.00 2020-08-20 16:11:10
799 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 0 0/5.00 2020-08-20 16:09:40
800 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 13390 0.01/5.00 2020-08-20 15:28:03
801 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการหลังศาลมีคำพิพากษา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 2 45.00/5.00 2020-08-20 09:50:12
802 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมกลุ่ม แบบ New Normal สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 2 45.00/5.00 2020-08-20 08:27:51
803 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเพิ่มปริมาณธุรกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 0 0/5.00 2020-08-20 08:25:47
804 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบบงานสารบรรณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 1 90.00/5.00 2020-08-20 08:22:45
805 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 293 0.31/5.00 2020-08-19 18:13:46
806 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 297 0.30/5.00 2020-08-19 18:12:57
807 งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อผู้บังคับบัญชา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 290 0.31/5.00 2020-08-19 18:09:37
808 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการทำงาน แนวทางการชำระบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 25 3.60/5.00 2020-08-19 15:38:25
809 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ แนวทางการจัดเก็บเอกสารในแฟ้ม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 1 90.00/5.00 2020-08-19 15:20:17
810 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ ขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 0 0/5.00 2020-08-19 15:17:16
811 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ ขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการโอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 0 0/5.00 2020-08-19 15:15:32
812 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา : สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 20 4.50/5.00 2020-08-19 11:47:57
813 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม 7 12.86/5.00 2020-08-19 10:31:51
814 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้าง Infographics ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบี้องต้น สำนักงานเลขานุการกรม 6 15.00/5.00 2020-08-19 10:24:35
815 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการใช้ google form สร้างแบบสอบถามออนไลน์ สำนักงานเลขานุการกรม 6 15.00/5.00 2020-08-19 10:20:55
816 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแนะนำให้สหกรณ์จัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 90.00/5.00 2020-08-19 09:00:18
817 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 2 45.00/5.00 2020-08-18 15:07:25
818 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 2 45.00/5.00 2020-08-18 15:07:34
819 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 1 90.00/5.00 2020-08-18 15:07:43
820 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการกำหนดวงเงินการ กู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี ของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 1 90.00/5.00 2020-08-18 14:48:42
821 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนโครงการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 0 0/5.00 2020-08-18 14:45:27
822 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 5 18.00/5.00 2020-08-18 15:11:25
823 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 1 90.00/5.00 2020-08-18 14:41:06
824 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างหลักสูตรและจัดทาโครงการฝึกอบรม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2020-08-18 14:20:20
825 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 925 0.10/5.00 2020-08-18 10:50:17
826 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้เงินกองทุน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 433 0.21/5.00 2020-08-18 10:51:44
827 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 356 0.25/5.00 2020-08-18 10:45:08
828 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการสร้าง Google Form ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 9.00/5.00 2020-08-18 09:58:44
829 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนารูปแบบรายงานประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 24 3.96/5.00 2020-08-24 09:12:32
830 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ Google Forms และการสร้าง Google Drive สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 0 0/5.00 2020-08-14 15:34:49
831 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การถ่ายทอดความรู้การสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 1 90.00/5.00 2020-08-14 15:33:50
832 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 0 0/5.00 2020-08-14 15:32:14
833 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 8 11.25/5.00 2020-08-13 14:45:30
834 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ งบการเงินกับสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 8 11.25/5.00 2020-08-13 14:43:08
835 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ โคก หนอง นา โมเดล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 8 11.25/5.00 2020-08-13 14:39:38
836 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จังหวัดชัยนาท สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2020-08-10 10:57:26
837 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การกำหนดวงเงินการดำเนินกิจการประจำปีกลุ่ม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2020-08-10 10:55:49
838 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 3326 0.03/5.00 2020-08-05 09:27:16
839 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์เป้าหมายที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 4185 0.02/5.00 2020-08-05 09:24:21
840 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 2 45.00/5.00 2020-08-03 11:52:16
841 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางในการดำเนินคดีและการจัดจ้างทนายความ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 1 90.00/5.00 2020-06-05 15:46:53
842 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 1 90.00/5.00 2019-10-04 11:12:52
843 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างทายาทสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 2 45.00/5.00 2019-10-04 10:46:30
844 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 1 90.00/5.00 2019-10-04 10:46:41
845 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 2 45.00/5.00 2019-10-04 10:47:12
846 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน(บันได 7 ขั้น) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 2 45.00/5.00 2019-09-17 15:38:22
847 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การจัดตั้งสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 1 90.00/5.00 2019-09-16 10:27:24
848 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 6 15.00/5.00 2019-09-15 00:40:39
849 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 3 30.00/5.00 2019-09-15 00:34:54
850 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 5 18.00/5.00 2019-09-15 00:29:03
851 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 3 30.00/5.00 2019-09-15 00:26:23
852 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง กรณีการผิดนัดชำระหนี้ ของ สมาชิก/กรรมการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 1 90.00/5.00 2019-09-13 16:36:18
853 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่งานที่มีประสิทธิผลสูงสุด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 1 90.00/5.00 2019-09-13 14:42:57
854 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 90.00/5.00 2019-09-12 18:13:29
855 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ กระบวนการทำงาน งานด้านการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 90.00/5.00 2019-09-12 17:56:03
856 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ ในจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 6 15.00/5.00 2019-09-12 16:28:01
857 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 4 22.50/5.00 2019-09-12 15:02:07
858 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 10 9.00/5.00 2019-09-12 14:04:24
859 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ 10 เมนูพรีเมี่ยมจากเนื้อโคขุนหนองสูงมุกดาหาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 11 8.18/5.00 2019-09-12 14:01:59
860 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารการจัดการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 5 18.00/5.00 2019-09-12 11:23:41
861 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ วัสดุงานก่อนสร้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 1 90.00/5.00 2020-04-30 21:42:00
862 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการทำงาน งานด้านการกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 90.00/5.00 2019-09-11 19:52:36
863 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การจัดตั้งและส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถาน บ้านมั่นคงอุตรดิตถ์ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 47.50/5.00 2019-09-11 16:53:24
864 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาเว็ปไซต์ของสหกรณ์ในโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์กรเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2019-09-11 16:32:57
865 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 13 6.92/5.00 2019-09-11 15:35:59
866 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 5 18.00/5.00 2019-09-11 14:12:39
867 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการช่วยเหลือและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2019-09-10 15:23:18
868 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2019-09-10 15:23:43
869 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2019-09-10 11:26:59
870 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ๋ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2019-09-10 11:24:52
871 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0 0/5.00 2019-09-10 11:19:22
872 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาทักษะการถ่ายภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 8 11.25/5.00 2019-09-09 15:58:17
873 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ระยะยาว) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2019-09-09 15:06:15
874 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน เงินกองทุนนอกงบประมาณ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2019-09-09 15:03:07
875 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 1 90.00/5.00 2019-09-09 14:58:58
876 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการประสานงานในองค์กร สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 4 22.50/5.00 2019-09-06 14:00:28
877 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การปฏิบัติงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 2 45.00/5.00 2019-09-06 11:56:28
878 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำชุดฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2019-09-05 23:20:22
879 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 3 30.00/5.00 2019-09-04 16:01:12
880 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 10 9.00/5.00 2019-09-04 16:01:10
881 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของน้ำยางสด (DRC) โดยการอบแห้ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 10 9.00/5.00 2019-09-04 15:58:34
882 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 0 0/5.00 2019-09-04 14:52:19
883 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำงบทดลอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 1 90.00/5.00 2019-09-04 14:51:29
884 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ วิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางที่ดำเนินกิจกรรมบริการรวบรวมขายยางก้อนถ้วยโดยการเป็นตัวแทน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 1 90.00/5.00 2019-09-04 14:50:23
885 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมยางพาราเพื่อพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 9 10.00/5.00 2019-09-04 15:59:00
886 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 2 45.00/5.00 2019-09-04 14:05:15
887 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางก่อนการประชุมใหญ่และหลังการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 0 0/5.00 2019-09-04 14:01:52
888 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 0 0/5.00 2019-09-04 13:59:02
889 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ กรณีศึกษา การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0/5.00 2022-09-27 14:44:19
890 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการทำงานในเรื่องการแนะนำส่งเสริม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 1 90.00/5.00 2019-09-04 11:00:04
891 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การปฏิบัติงานสารบรรณและรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2019-09-04 10:27:47
892 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการองค์ความรู้การเบิกจ่าย งป.ศส.12 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2019-09-04 10:25:19
893 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 1 90.00/5.00 2019-09-04 10:22:48
894 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 1 90.00/5.00 2019-09-03 15:39:32
895 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล การสูญเสียเครื่องอบลดความชื้น/การปรับแต่ง/แก้ไข สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ 1 90.00/5.00 2019-09-03 15:34:24
896 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 2 45.00/5.00 2019-09-03 15:25:13
897 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร CPD KM BOT สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 3 30.00/5.00 2019-09-03 15:23:52
898 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการจัดทำบัญชีเบื้องต้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 0 0/5.00 2019-09-03 14:56:57
899 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การใช้ Google Form เข้ามาช่วยในงานฝึกอบรม (Google Form) กรณีการสร้างแบบทดสอบ พร้อมทั้งตรวจผลอัตโนมัติ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2019-09-03 14:09:09
900 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 1 90.00/5.00 2019-09-03 15:39:56
901 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเตรียมตัวเป็นวิทยากร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2019-09-03 14:13:34
902 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ งานพระราชพิธิจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2019-09-03 11:49:00
903 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเข้าเล่มประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 0 0/5.00 2019-09-03 11:35:41
904 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติ ในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 0 0/5.00 2019-09-03 11:33:16
905 เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้หองต้น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0/5.00 2019-09-03 11:15:19
906 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 1 90.00/5.00 2019-09-03 10:40:30
907 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบริการที่มีคุณภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 2 45.00/5.00 2019-09-03 10:29:53
908 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 2 45.00/5.00 2019-09-03 10:26:00
909 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 2 45.00/5.00 2019-09-03 10:24:29
910 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 0/5.00 2019-09-03 10:41:32
911 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กระบวนการจัดประชุมใหญ่สามัญให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 2 45.00/5.00 2019-09-02 23:10:05
912 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 4 22.50/5.00 2023-07-20 10:56:28
913 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 4 22.50/5.00 2023-07-20 10:56:41
914 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการหนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2019-09-02 17:20:29
915 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การบริหารพัสดุ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 2 45.00/5.00 2019-09-02 17:17:49
916 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 3 30.00/5.00 2019-09-02 17:14:35
917 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 7 13.00/5.00 2023-07-20 10:56:50
918 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 2 45.00/5.00 2019-09-02 16:47:01
919 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ กระบวนการพิจารณาเห็นชอบหรือรับทราบระเบียบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 4 22.50/5.00 2019-09-02 16:41:07
920 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 0 0/5.00 2019-09-02 16:34:24
921 การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผ่านระบบ Cloud ด้วยโปรแกรม One Drive สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 2 45.00/5.00 2022-04-11 05:46:32
922 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ทะเบียนคุมผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 2 45.00/5.00 2022-04-11 05:46:23
923 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 1 90.00/5.00 2022-04-11 05:45:35
924 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 1 90.00/5.00 2021-04-30 16:46:48
925 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริการที่ดี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 3 30.00/5.00 2021-04-30 17:19:00
926 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำและใช้ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 1 90.00/5.00 2021-04-30 17:20:10
927 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 0 0/5.00 2019-09-02 15:31:54
928 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนิคม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 5 18.00/5.00 2019-09-02 14:55:09
929 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางในการดำเนินธุรกิจรวบรวมในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 0 0/5.00 2019-09-02 14:53:32
930 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำแผนธุรกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 1 90.00/5.00 2019-09-02 14:51:24
931 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการส่งเสริมสมาชิกให้มีส่วนร่วมในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 1 90.00/5.00 2019-09-02 14:51:56
932 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร งานด้านการรายงานปริมาณธุรกิจและเทคนิคการเพิ่มปริมาณธุรกิจในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 3 30.00/5.00 2019-09-02 14:26:32
933 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 2 45.00/5.00 2019-09-02 14:25:32
934 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสหกรณ์ภาคการเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 2 45.00/5.00 2019-09-02 14:22:33
935 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 45.00/5.00 2019-09-02 12:59:22
936 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดและแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 5 18.00/5.00 2019-09-02 12:54:54
937 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 30.00/5.00 2019-09-02 12:07:08
938 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปเพื่อสร้างรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 1 90.00/5.00 2019-09-02 11:47:00
939 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร(เพ่ิ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 1 90.00/5.00 2019-09-02 11:44:00
940 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การผสมปุ๋ยใช้เอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 1 90.00/5.00 2019-09-02 11:41:25
941 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการหนี้ค้างชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 0 0/5.00 2019-09-02 11:32:22
942 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 0 0/5.00 2019-09-02 11:27:39
943 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 1 90.00/5.00 2019-09-02 11:21:37
944 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ เทคนิคการตรวจการสหกรณ์ที่ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักPAP-CR"แป๊บ-ซีอาร์" สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 136 0.66/5.00 2019-09-02 10:19:02
945 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 1 90.00/5.00 2019-09-01 09:32:12
946 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรระดับอาเภอ ในจังหวัดปัตตานีโดยกระบวนการมีส่วนร่วม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 141 0.64/5.00 2019-08-31 13:01:57
947 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินและการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 6 15.00/5.00 2019-08-30 23:16:04
948 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมช่องทางตลาดออนไลน์สินค้าผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 62 1.45/5.00 2019-08-30 20:56:22
949 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตและข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 32 2.81/5.00 2019-08-30 19:47:34
950 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร Coaching เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการแนะนำส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 30 3.00/5.00 2019-08-30 19:45:01
951 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 28 3.21/5.00 2019-08-30 19:40:41
952 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 10 9.00/5.00 2019-08-30 18:54:23
953 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 358 0.25/5.00 2019-08-30 17:53:27
954 กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 19 4.74/5.00 2019-09-02 21:19:55
955 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 1 90.00/5.00 2019-08-30 17:47:20
956 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 20 4.50/5.00 2019-08-30 17:46:33
957 งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการยกระดับชั้นสหกรณ์จังหวัดนครนายก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 6 15.83/5.00 2019-08-30 17:45:28
958 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 19 4.74/5.00 2019-08-30 17:44:14
959 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 2 45.00/5.00 2019-08-30 17:43:14
960 งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การสร้างทีมงานจังหวัดในการขับเคลื่อนธุรกิจสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการ PAR สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 371 0.24/5.00 2019-08-30 17:32:55
961 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 364 0.25/5.00 2019-08-30 17:29:06
962 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทาง และวิธีการ การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 0 0/5.00 2019-08-30 17:12:13
963 การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใชัจ่ายในการเดินทางไปราชการ กองคลัง 20 4.50/5.00 2019-08-30 17:08:52
964 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 18 5.00/5.00 2019-08-30 17:07:49
965 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ขั้นตอนและวีธีการควบสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 0 0/5.00 2019-08-30 17:07:15
966 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการจัดประชุมกลุ่มสมาชิก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 0 0/5.00 2019-08-30 17:05:17
967 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 2 45.00/5.00 2019-08-30 17:05:43
968 งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” (ไม่เกิน 5,000,000 บาท) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 3 30.00/5.00 2019-08-30 16:54:42
969 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 3 30.00/5.00 2019-08-30 16:53:14
970 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการป้องกันแก้ไขข้อบกพร่องในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 3 30.00/5.00 2019-08-30 16:52:16
971 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์โดยทีม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 5 18.00/5.00 2019-08-30 16:43:31
972 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ องค์ความรู้ การจัดตั้งสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 6 15.00/5.00 2019-08-30 16:42:18
973 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 63 1.43/5.00 2019-08-30 16:38:23
974 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 5 18.00/5.00 2019-08-30 16:38:22
975 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 57 1.58/5.00 2019-08-30 16:37:24
976 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 57 1.58/5.00 2019-08-30 16:39:01
977 กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การแนะนําส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการจัดทําบัญชีเบื้องต้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 20 4.50/5.00 2019-08-30 16:12:47
978 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 1 90.00/5.00 2019-08-30 16:13:02
979 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 1 90.00/5.00 2019-08-30 16:10:40
980 กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ คู่มือการกาหนดระเบียบของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0 0/5.00 2019-08-30 15:56:23
981 งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์สำหรับนักส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 11.25/5.00 2019-08-30 15:18:42
982 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำแผนประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 0 0/5.00 2019-08-30 15:15:09
983 การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 9.00/5.00 2019-08-30 15:15:06
984 งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ระบบงานสารบรรณของสหกรณ์ เฉพาะการจัดส่งหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัดและนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 1 90.00/5.00 2019-08-30 15:11:01
985 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือมาตรฐานการให้ยบริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 10.00/5.00 2019-08-30 15:10:16
986 การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กองแผนงาน 2 45.00/5.00 2019-08-30 14:58:20
987 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การประชุมราชการVSการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม กองแผนงาน 3 30.00/5.00 2019-08-30 14:55:23
988 การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณและการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ ระบบสำหรับ Administrator กองแผนงาน 2 45.00/5.00 2019-08-30 14:47:20