บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
41. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร 4.27/5.00 11 2021-08-27 11:06:33
42. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงานผลการตรวจการสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2021-08-27 10:20:50
43. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการติดตามการชำระบัญชีสหกรณ์เมือศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 4.27/5.00 11 2021-08-27 09:32:08
44. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการจัดทำข้อบังคับสหกรณ์ให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 4.27/5.00 11 2021-08-26 17:39:06
45. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสถาบันเกษตรกร 4.27/5.00 11 2021-08-26 15:44:37
46. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2021-08-26 13:42:47
47. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2021-08-23 16:41:36
48. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดระเบียบและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.27/5.00 11 2021-08-19 16:27:25
49. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไข้ข้อบกพร่องของสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด 4.27/5.00 11 2021-08-19 16:15:52
50. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการจัดการข้อสังเกต 4.27/5.00 11 2021-08-19 15:08:58
51. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4.27/5.00 11 2021-08-18 11:37:43
52. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.27/5.00 11 2021-08-17 16:44:41
53. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ 4.27/5.00 11 2021-08-17 09:58:14
54. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2021-08-17 09:56:19
55. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 4.27/5.00 11 2021-08-10 17:11:03
56. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การส่งเสริมสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง 4.27/5.00 11 2021-08-09 14:43:29
57. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการดำเนินคดีของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2021-08-02 10:37:15
58. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2021-06-02 15:30:13
59. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 4.27/5.00 11 2020-09-08 15:55:02
60. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 4.27/5.00 11 2020-09-08 12:26:24